WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Tiểu học   ||  Toán 5    Toán 4    Toán 3    Toán 2  
121 bài trong 13 trang (10 bài/trang) và bạn đang ở trang 4.
Demo

Tìm hai số biết tổng của chúng bằng 186 và biết số lớn chia cho số bé bằng 2 dư 12.

Demo

Tìm hai số tự nhiên biết tổng của chúng bằng 999 và biết giữa chúng có tất cả 25 số lẻ.

Demo

Tìm 2 số biết tổng cả chúng bằng 571 và biết giữa chúng có tất cả 18 số chẵn.

Demo

Tìm một phân số biết mẫu số hơn tử số 45 đơn vị và biết phân số đó có giá trị bằng .

Demo

Quãng đường từ nhà đến trường là 750 m. Trên bản đồ tỉ lệ 1: 50 000, quãng đường dài bao nhiêu mi-li-mét?

Demo

Bố hơn con 28 tuổi, tuổi bố gấp 5 lần tuổi con. Tính tuổi bố, tuổi con.

Demo

Chọn phát biểu đúng:
A. Hình thoi là hình có bốn góc bằng nhau.
B. Hình thoi là hình có một cặp cạnh song song.
C. Hình thoi là hình có một góc bằng 450.
D. Hình thoi là hình có hai cặp cạnh đối diện song song và bốn cạnh bằng nhau.

Demo

Năm nay anh 14 tuổi. Tuổi em nhiều hơn một nửa tuổi anh là 2 tuổi. Hỏi trước đây mấy năm tuổi anh gấp đôi tuổi em?
A. 3 năm
B. 7 năm
C. 4 năm
D. 5 năm

Demo

Ba bạn Tùng, Hoàng và Quỳnh chia nhau 48 cái kẹo. Tùng lấy số kẹo và 3 cái. Hoàng lấy số kẹo và 2 cái, số còn lại là của Quỳnh. Hỏi bạn Quỳnh đơợc bao nhiêu cái kẹo.
A. 10 cái kẹo
B. 18 cái kẹo
C. 12 cái kẹo
D. 15 cái kẹo

Demo

Năm 2007 chị 10 tuổi, em 6 tuổi. Hỏi vào năm nào trước đây thì tuổi chị gấp đôi tuổi em
A. Năm 2003
B. Năm 2002
C. Năm 2004
D. Năm 2005

. Xếp theo:       Đến trang:  Left    1    2    3     5    6    7    8   ...  13    Right  
Mới cập nhật
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 2 - Bài 04
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 02
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 09
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 3 - Bài 06
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 03
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 2 - Bài 02
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 2 - Bài 01
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 42
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 11
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 2 - Bài 09
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 2 - Bài 08
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 2 - Bài 05
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 41
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 01
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 3 - Bài 05
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 2 - Bài 03
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 06
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 35
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 21
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 33
Đề xuất
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 33
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 03
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 34
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 38
VIOLYMPIC Lớp 5 - Bài 02
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 16
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 21
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 37
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 05
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 41
VIOLYMPIC Lớp 5 - Bài 07
VIOLYMPIC Lớp 5 - Bài 11
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 2 - Bài 03
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 2 - Bài 08
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 32
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 3 - Bài 19
VIOLYMPIC Lớp 5 - Bài 13
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 20
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 3 - Bài 22
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 04
Thống kê:
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters