WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 8   ||  Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh  
940 bài trong 94 trang (10 bài/trang) và bạn đang ở trang 92.
Demo

Sự oxi hoá chậm là:
A.Sự oxi hoá mà không toả nhiệt
B. Sự oxi hoá mà không phát sáng
C. Sự oxi hoá toả nhiệt mà không phát sáng
D. Sự tự bốc cháy

Demo

Chọn định nghĩa về phản ứng phân huỷ đầy đủ nhất:
A. Phản ứng phân huỷ là phản ứng hoá học trong đó một chất sinh ra một chất mới
B. Phản ứng phân huỷ là phản ứng hoá học trong đó một chất sinh ra hai chất mới
C. Phản ứng phân huỷ là phản ứng hoá học trong đó một chất sinh ra hai hay nhiều chất mới
D. Phản ứng phân huỷ là phản ứng hoá học có chất khí thoát ra

Demo

Chọn định nghĩa chất xúc tác đúng và đầy đủ nhất trong số các định nghĩa sau:
A. Chất xúc tác là chất làm cho phản ứng hoá học xảy ra nhanh hơn.
B. Chất xúc tác là chất làm cho phản ứng hoá học xảy ra nhanh hơn nhưng không tham gia vào phản ứng
C. Chất xúc tác là chất làm cho phản ứng hoá học xảy ra nhanh hơn và tiêu hao trong phản ứng
D. Chất xúc tác là chất làm cho phản ứng hoá học xảy ra nhanh hơn nhưng không bị tiêu hao trong phản ứng

Demo

Phát biểu nào sau đây về oxi là không đúng?
A.Oxi là phi kim hoạt động hoá học rất mạnh, nhất là ở nhiệt độ cao
B.Oxi tạo oxit axit với hầu hết kim loại
C.Oxi không có mùi và vị
D.Oxi cần thiết cho sự sống

Demo

Cho 112g Fe tác dụng hết với dung dịch axit clohiđric HCl tạo ra 254g muối sắt (II) clorua FeCl2 và 4 g khí hiđro H2.
Khối lượng axit HCl đã tham gia phản ứng là:
A.146g
B. 156g
C.78g
D.200g

Demo

Những chất dùng làm phân bón hoá học sau đây, chất nào có phần trăm khối lượng nitơ(còn gọi hàm lượng đạm) cao nhất?
A. Natri nitrat NaNO3
B. Amoni sunfat (NH4)2SO4
C. Amoni nitrat NH4NO3
D. Urê (NH2)2CO

Demo

Số hạt vi mô(nguyên tử, phân tử) có trong 1,5 mol Al,; 0,25 mol O2; 27g H2O; 34,2g C12H22O11 được biểu diễn lần lượt trong 4 dãy sau. Dãy nào tất cả các kết quả đúng?(lấy N=6.1023)
A. 9.1023 ; 1,5.1023 ; 18.1023; 0,6.1023
B. 9.1023 ; 1,5.1023 ; 9.1023; 0,6.1023
C. 9.1023 ; 3.1023 ; 18.1023; 0,6.1023
D. 9.1023 ; 1,5.1023 ; 9.1023; 0,7.1023

Demo

Cho a + b = 1; a2 + b2 = 5. Khi đó giá trị của biểu thức: bằng: a. b. c. d. . Tổng của các phân thức

Demo

Đa thức x3 – 6x2y + 12xy2 – 8y3 được phân tích thành nhân tử là: a. (x – y)3 b. (2x – y)3 c. x3 – (2y)3 d. (x – 2y)3 . Các giá trị của x thoả mãn phương trình 2x3 – 4x2 – 2x + 4 = 0 là: a. 0 ; 1 b. – 1 ; 1 c. 1 ; 2 d. – 1 ; 1 ; 2 . Cho đa thức M = n2(n + 1) + 2n(n + 1); Với n ϵ Z. Kết quả nào sau đây là sai: a. M chia hết cho 2 b. M chia hết cho 3 c. M chia hết cho 6 d. Cả ba câu A, B, C đều sai

Demo

Tích của đơn thức − 5x3 và đa thức 2x2 + 3x − 5 là: a. 10x5 − 5x4 + 25x2 b. − 10x5 − 5x4 + 25x2 c. −10x5 − 5x4 − 25x2 d. Một kết quả khác . Đơn giản biểu thức 3xn-2(xn+2 − yn+2) + yn+2(3xn−2 − yn−2) có kết quả là: a. 3x2n − yn b. 3x2n − y2n c. 3x2n + y2n d. − 3x2n − y2n

. Xếp theo:       Đến trang:  Left    1    88    89    90    91     93    94    Right  
Mới cập nhật
Bài 6: Đơn Chất và Hợp Chất Phân Tử
Bài 2: Chất nguyên chất và hỗn hợp
Hình Học Lớp 8 - Bài 10
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 38
Trắc Nghiệm Hóa Học - Lớp 8 - Bài 01
Traveling Around Viet Nam - Test 12
Bài 1: Công Thức Hóa Học
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 18
Tứ Giác - Bài 09
Dung Dịch - Bài 05
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 04
Phương trình chứa ẩn trong dấu giá trị tuyệt đối - Bài 01
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 36
Tứ Giác - Bài 01
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 17
Mol Và Tính Toán Hóa Học - Bài 04
Hình Học Lớp 8 - Bài 11
Hình Học Lớp 8 - Bài 18
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 09
Phản Ứng Hóa Học - Bài 04
Đề xuất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 31
Hình Học Lớp 8 - Bài 01
English 8 - Test 133
English 8 - Test 122
Our Past - Test 08
A First - Aid Course - Test 13
Making Arrangements - Test 10
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 27
English 8 - Test 60
Mol Và Tính Toán Hóa Học - Bài 21
Bất phương trình bậc nhất - Bài 01
English 8 - Test 119
Oxi - Không Khí - Bài 03
Making Arrangements - Test 04
English 8 - Test 74
English 8 - Test 62
Wonders Of The World - Test 5
A First - Aid Course - Test 01
Mol Và Tính Toán Hóa Học - Bài 12
Thống kê:
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2022 - VNEDU.ORG

free counters