WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 8   ||  Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh  
940 bài trong 94 trang (10 bài/trang) và bạn đang ở trang 94.
Demo

Tính chất nào của chất trong số các chất sau đây có thể biết được bằng cách quan sát trực tiếp mà không phảI dùng dụng cụ đo hay làm thí nghiệm?
A. Màu sắc
B. Tính tan trong nước
C. Khối lượng riêng
D. Nhiệt độ nóng chảy

Demo

Định luật thành phần không đổi: "Mỗi chất luôn luôn có thành phần không đổi độc lập với cách điều chế ra nó"

Demo

Tổng hợp kiến thức đã học trong chương 1: Nguyên tử và Phân tử.

Demo

Tổng hợp kiến thức đã học trong chương 1: Nguyên tử và Phân tử.

Demo

Phân tử là hạt vi mô đại diện cho chất và có đầy đủ tính chất hoá học của chất. Ví dụ: hạt vi mô đại diện cho chất nước là phân tử nước, nó gồm một nguyên tử oxi kết hợp với hai nguyên tử hydro

Demo

Nguyên tử là những hạt vi mô, đại diện cho nguyên tố hoá học và không bị phân chia nhỏ hơn trong phản ứng hoá học. Để chỉ một nguyên tử của một nguyên tố, người ta dùng kí hiệu hoá học.

Demo

Nguyên tố hoá học là những nguyên liệu căn bản cấu tạo nên các chất. Để biểu diễn các nguyên tố người ta dùng kí hiệu hoá học, ví dụ: oxi: O; sắt: Fe

Demo

Phản ứng hoá học là quá trình biến đổi chất này thành chất khác. Chất bị biến đổi được gọi là chất tham gia phản ứng (còn gọi là tác chất hoặc chất đầu). Chất sinh ra sau phản ứng đuợc gọi là chất tạo thành (hoặc sản phẩm).

Demo

Hỗn hợp gồm nhiều chất trộn lẫn vào nhau. Ví dụ; nước tự nhiên gồm có nước và nhiều chất khác hoà tan vào nhau.

Demo

Thế giới xung quanh ta là vật chất. Ta thường tiếp xúc với các đồ vật. Thông thường mỗi vật thể được tạo nên từ nhiều chất.

. Xếp theo:       Đến trang:  Left    1    90    91    92    93  
Mới cập nhật
Bài 6: Đơn Chất và Hợp Chất Phân Tử
Bài 2: Chất nguyên chất và hỗn hợp
Hình Học Lớp 8 - Bài 10
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 38
Trắc Nghiệm Hóa Học - Lớp 8 - Bài 01
Traveling Around Viet Nam - Test 12
Bài 1: Công Thức Hóa Học
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 18
Tứ Giác - Bài 09
Dung Dịch - Bài 05
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 04
Phương trình chứa ẩn trong dấu giá trị tuyệt đối - Bài 01
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 36
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 17
Hình Học Lớp 8 - Bài 18
Hình Học Lớp 8 - Bài 11
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 09
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 37
Mol Và Tính Toán Hóa Học - Bài 04
Phản Ứng Hóa Học - Bài 04
Đề xuất
Phép nhân và phép chia các đa thức - Bài 06
Traveling Around Viet Nam - Test 13
English 8 - Test 170
The Young Pioneers Club - Test 12
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 09
English 8 - Test 98
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 30
Trắc Nghiệm Sinh Học Lớp 08 - Bài 04
English 8 - Test 75
English 8 - Test 115
Trắc Nghiệm Sinh Học Lớp 08 - Bài 01
My Friend - Test 17
English 8 - Test 123
Wonders Of The World - Test 12
Hình lăng trụ đứng - Hình chóp đều - Bài 07
English 8 - Test 234
Mol Và Tính Toán Hóa Học - Bài 05
Phương trình bậc nhất một ẩn - Bài 04
Thống kê:
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters