WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 6   ||  Toán    Lịch Sử    Vật Lý    Tiếng Anh  
731 bài trong 74 trang (10 bài/trang) và bạn đang ở trang 4.
Demo

Read the passage and circle the best option (A, B, C or D) to complete the sentences.
There are four people in Minh's family, his parents, his sister and him. Minh's father is an engineer. Everyday he goes to work at 7 o'clock. Minh's mother is a doctor. She works in a hospital in the town. She goes to work at 6.30. Minh's sister is a student at Hanoi National University. She is twenty years old. Minh is twelve. He is a student at Quang Trung School.

Demo

Choose the option that best fits each of the blanks.
Example:
Every day, they have geography _________ seven o’clock to seven forty.
A- at
B- on
C- in
D- from

Demo

Choose the option that best fits each of the blanks.
Example:
I take a bus to school every day, but I am _______ to school now.
A- walking
B- walk
C- walks
D- to walk

Demo

Choose the correct word to complete the sentence.
Example:
A: ………………………..are you going to stay ?
B: For a week .
A- How
B- What
C- Where
D- How long

Demo

Choose the correct word to complete the sentence.
Example:
My brother likes jogging. He …… every morning. At the moment, he ……. in the park.
A- jog – is jogging
B- jogs – is jogging
C- jogs – jogging
D- jogs – is jog

Demo

Choose the correct word to complete the sentence.
Example:
I would like……………… cakes, please.
A- any
B- an
C- some
D- a

Demo

Fill a, an, some or any in each blank:
Example:
We have ………rice, but we don’t have ……meat.
A- some –any
B- any –any
C- an –a
D- some –an

Demo

Fill a, an, some or any in each blank:
Example:
I buy ……………fruit, but I don’t have ……………vegetables
A- some-any
B- some-some
C- an-any
D- any-any

Demo

Choose the correct word to complete the sentence.
Example:
A: ................... are you going to stay ?
B: In a hotel.
A- What
B- When
C- Where
D- Which

Demo

Choose the correct word to complete the sentence.
Example:
A: ......... is he doing?
B: He’s listening to music.
A- Where
B- Who
C- What
D- When

. Xếp theo:       Đến trang:  Left    1    2    3     5    6    7    8   ...  74    Right  
Mới cập nhật
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi Học Kì I - Bài 17
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 28
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 23
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 25
English 6 - Test 299
Trắc Nghiệm Vật Lý - Nhiệt Học - Bài 09
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi Học Kì I - Bài 16
English 6 - Test 292
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi Học Kì I - Bài 15
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 27
English 6 - Test 293
English 6 - Test 295
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 05
English 6 - Test 294
English 6 - Test 298
English 6 - Test 296
English 6 - Test 297
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 24
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 04
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi Học Kì I - Bài 12
Đề xuất
Things To Do - Test 11
Ôn Tập Số Tự Nhiên - Bài 61
Ôn tập số tự nhiên - Bài 19
English 6 - Test 249
English 6 - Test 272
At School - Test 01
English 6 - Test 98
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 24
Ôn tập số tự nhiên - Bài 15
Ôn Tập Số Tự Nhiên - Bài 29
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 16
English 6 - Test 290
Countries - Test 03
Phân Số - Bài 22
English 6 - Test 02
At School - Test 09
English 6 - Test 160
Things To Do - Test 06
Man And The Environment - Test 11
Thống kê:
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2022 - VNEDU.ORG

free counters