WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 8 >> Lịch Sử >>  || 
27 bài trong 3 trang (10 bài/trang) và bạn đang ở trang 3.
Demo

Đảng xã hội dân chủ Nhật Bản thành lập năm nào? do ai lãnh đạo?
A. 1905 - Ca-li-man-tan
B. 1901 - Ca-tai-a-ma Xen
C. 1905 - Ca-tai-a-ma Xen
D. 1901 - Ca-li-man-tan

Demo

Nguyên nhân cơ bản nào khiến phong trào cách mạng của nhân dân Ấn Độ bị thất bại?
A. Chưa có sự lãnh đạo đúng đắn của một Đảng.
B. Phong trào cách mạng chưa thực sự thu hút mọi tầng lớp nhân dân tham gia.
C. Sự chia rẽ trong nội bộ những người lãnh đạo Đảng Quốc đại.
D. Tương quan lực lượng quá chênh lệc và sự chia rẽ trong nội bộ Đảng Quốc đại.

Demo

Con số nào là số vốn mà tư bản Pháp xuất khẩu năm 1914?
A. 40 tỉ phrăng.
B. 50 tỉ phrăng.
C. 60 tỉ phrăng.
D. 70 tỉ phrăng.

Demo

Trong cuộc cải cách giáo dục, nội dung nào được tăng cường trong chương trình giảng dạy ở Nhật Bản?
A. Nội dung về khoa học kĩ thuật
B. Nội dung về công nghiệp hóa và hiện đại hóa
C. Nội dung về pháp luật
D. Nội dung về giáo lý của các tôn giáo

Demo

Trong các nội dung mà Cương lĩnh của Đảng Công nhân xã hội dân chủ Nga đưa ra, nội dung nào mang quyền lợi cho nông dân?
A. Làm cách mạng xã hội chủ nghĩa
B. Giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân
C. Thi hành những cải cách dân chủ
D. Đánh đổ chính quyền tư sản, thành lập chính quyền vô sản

Demo

Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến cuộc khởi nghĩa ngày 18-3-1871 của nhân dân Pa-ri là:
A. Chi-e cho quân đánh úp đồi Mông-mác.
B. Bất bình với thái độ ươn hèn của chính phủ tư sản khi Phổ tấn công.
C. Mâu thuẫn gay gắt không thể điều hòa được giữa quần chúng nhân dân Pa-ri với chính phủ tư sản.
D. Chống lại sự đầu hàng phản bội lợi ích dân tộc của tư sản Pháp để bảo vệ Tổ quốc.

Demo

Mĩ đã tranh giành thuộc địa, can thiệp ở các khu vực Trung, Nam Mĩ với quốc gia nào?
A. Pháp.
B. Anh.
C. Tây Ban Nha.
D. Bồ Đào Nha.

      Đến trang:   Left    1    2  
Xem Nhiều nhất
Lịch sử 08 - Bài 25
Lịch sử 08 - Bài 22
Lịch sử 08 - Bài 19
Lịch sử 08 - Bài 24
Lịch sử 08 - Bài 27
Lịch sử 08 - Bài 21
Lịch sử 08 - Bài 23
Lịch sử 08 - Bài 12
Lịch sử 08 - Bài 18
Lịch sử 08 - Bài 26
Lịch sử 08 - Bài 20
Lịch sử 08 - Bài 02
Lịch sử 08 - Bài 10
Lịch sử 08 - Bài 03
Lịch sử 08 - Bài 06
Lịch sử 08 - Bài 11
Lịch sử 08 - Bài 07
Lịch sử 08 - Bài 01
Lịch sử 08 - Bài 13
Lịch sử 08 - Bài 16
Đề Xuất
Lịch sử 08 - Bài 23
Lịch sử 08 - Bài 19
Lịch sử 08 - Bài 22
Lịch sử 08 - Bài 25
Lịch sử 08 - Bài 09
Lịch sử 08 - Bài 03
Lịch sử 08 - Bài 15
Lịch sử 08 - Bài 20
Lịch sử 08 - Bài 26
Lịch sử 08 - Bài 11
Lịch sử 08 - Bài 06
Lịch sử 08 - Bài 08
Lịch sử 08 - Bài 10
Lịch sử 08 - Bài 24
Lịch sử 08 - Bài 01
Lịch sử 08 - Bài 14
Lịch sử 08 - Bài 27
Lịch sử 08 - Bài 18
Lịch sử 08 - Bài 12
Lịch sử 08 - Bài 17
Thống kê:
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters