Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
635 bài trong 64 trang (10 bài/trang) và bạn đang ở trang 1.
Demo

In CSS, A:link defines the style for ? A.active links B.visited links C.Virtuallinks D.normal unvisited links... CSS can be added to a page on how many levels ? A. 2 - Head and External file B. 4 - Tag, Head, External file and Meta tag C. 3 - Tag, Head and External file D. None... Which of the following is NOT an advantage of CSS defined for the entire site ? A.Prettier colors B.Flexibility to change styles for entire site C.Faster loading pages D.None....

Demo

CSS can be defined for entire sites by simply writing the CSS definitions where ? A.Plain Text document B.Head section of each page C.Body section of each page D.none... Netscape and Internet Explorer supports CSS in which way ? A.Exact same, since CSS is a cross browser standard by W3C B.Very different on older browsers, closer to the same on newer C.Completely different, nothing is cross browser safe. D.none.... . In CSS, you have the following options for changing text color ? A.Common name and Hexcolor only B.Common name, RBG value, Hexcolor C.RBG value, Hexcolor D.Hexcolor only.....

Demo

Yêu cầu Mail Server chỉ nhận và xử lý những mail có kích thước nhỏ hơn 10Mb, Anh/Chị phải cấu hình như thế nào trong sendmail? a) MaxRecipientsPerMessage=10000000 b) MaxMessageSize=10000000 c) MaxMessage=100000000 d) MaxSize=100000000 Để chuyển mail gởi đến một người dùng nào đó, Anh/Chị dùng .forward để mô tả địa chỉ người nhận, tập tin này thường được lưu tại thư mục nào? a) /etc/mail b) /home c) /etc/mail/conf d) /home/username.... Định nghĩa một access control list (ACL) như sau: acl MyNetwork src 172.16.2.0/255.255.255.0 acl BadDomain dstdomain .yahoo.com....

Demo

Lệnh ________ để hiển thị 10 dòng cuối cùng của tập tin longfile. a) head longfile b) head -10 longfile c) tail longfile d) tail -d 10 longfile...... Người quản trị đăng nhập vào hệ thống Linux bằng người dùng root và thực thi các lệnh sau: [root@server root]# umask 066 [root@server root]# touch /test Theo Anh/Chị, mọi người (others) có quyền gì trên tập tin /test? a) Read b) Write c) Read & write d) Không có bất kỳ quyền nào trên /test.... Lan là nhân viên mới của công ty, Lan cần tạo một tài khoản trên Linux server để có thể truy xuất tài nguyên trên server này. Người quản trị tiến h

Demo

Trong một miền ít nhất phải tồn tại một Name Server thuộc loại sau: a) Caching Name Server. b) Secondary Name Server. c) Master Name Server. d) Domain controller Name Server. Tùy chọn nào để cấu hình cho phép user cục bộ truy cập VSFTP Server trên Linux? a) Local_enable=YES b) anon_local=yes c) enable_local=YES d) a, b, c đều sai..... Trong hệ thống Linux, Tập tin nào sau đây chứa danh sách những user bị cấm truy cập đến FTP Server (dùng chương trình VsFTP) a) /etc/vsftpd_ftpusers b) /etc/vsftpd.ftpusers c) /etc/vsftpd_ftpuser.....

Demo

Trong hệ thống Linux, Anh/Chị dùng lệnh ________________ để xem hạn ngạch đĩa đã cấp cho nhóm group1. a) quota -group1 b) repquota -g group1 c) quotaon -group1 d) showquota -g group1 Trong hệ thống Linux, Anh/Chị dùng tùy chọn _______ của lệnh edquota để cho phép chỉnh sửa quota của group. a) -p b) -g c) -u d) -t.... Trong hệ thống Linux, Anh/Chị có thể dùng tiện ích _____________để thực hiện cơ chế kết nối máy tính từ xa an toàn và hiệu quả nhất. a) telnet b) ssh c) teminal d) smb...

Demo

Các thành phần cơ bản của tập tin trên hệ thống Linux là gì? a) Inode, size, attributes b) Inode, Superblock, attributes. c) Inode, Superblock. d) Inode, Superblock, Storageblock. Lệnh ___________cho phép Anh/Chị tìm những file có nhóm sở hữu là mygroup. a) find mygroup b) find -group mygroup c) find group d) find all mygroup Lệnh ____________ dùng để tạo ra một file có phần mở rộng là *.tar. a) tar -cvf b) tar -vf c) tar -v d) tar -c.....

Demo

Tính năng _______________ không phải là tính năng của RPM. a. Khả năng nâng cấp phần mềm. b. Truy vấn thông tin hiệu quả. c. Thẩm tra hệ thống package. d. Duy trì linux kernel..... Tùy chọn _____ của lệnh useradd giúp Anh/Chị chỉ ra UID của user. a. -s b. -ui c. -id d. -u..... Kỹ thuật __________ không được hỗ trợ trên hệ thống NFS chạy trên môi trường Linux. a. VFS b. Stateless operation c. Caching d. EFS....

Demo

Để sử dụng Usermin, người dùng thường sử dụng địa chỉ URL nào để đăng nhập? a. http://usermin_server:10000 b. http://usermin_server:20000 c. https://usermin_server:1000 d. http://usermin_server:10000 Khi dùng trình tiện ích vi để tìm kiếm một chuỗi có tên "size" có tồn tại trong tập tin hay không thì Anh/Chị sẽ thực hiện lệnh gì? a. /size b. :s/size c. :size d. :/size.... Dùng công cụ iptraf để theo dõi traffic trên local interface của máy chủ Linux và nhận được kết quả như sau: Theo Anh/Chị, máy chủ Linux bắt được các gói tin của ứng dụng gì?....

Demo

Lệnh nào sau đây tương đương với lệnh: #grep "hv" /etc/passwd ? a. cat /etc/passwd | grep hv b. find / -name hv –print c. grep /etc/passwd "hv" d. find /etc/passwd –name hv Định nghĩa về giới hạn mềm (Soft Limit) trong thiết lập quota? a. Định nghĩa dung lượng tối đa mà người dùng có thể sử dụng b. Định nghĩa dung lượng tối thiểu mà người dùng có thể sử dụng c. Định nghĩa dung lượng tối đa mà người dùng có thể sử dụng và người dùng không thể lưu thông tin khi hết giới hạn. d. Định nghĩa dung lượng tối đa mà ng

      2    3    4    5   ...  64    Right  
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Pascal - Bài 20
Trắc Nghiệm ASP.NET - Bài 12
Trắc Nghiệm Ngôn Ngữ Lập Trình C - Bài 16
Trắc Nghiệm ASP.NET - Bài 01
Trắc Nghiệm ASP.NET - Bài 03
Trắc nghiệm C++ - Bài 18
Trắc Nghiệm C# - Bài 53
Trắc Nghiệm ASP.NET - Bài 02
Trắc Nghiệm C# - Bài 42
Trắc Nghiệm Java - Bài 01
Trắc Nghiệm ASP.NET - Bài 04
Trắc Nghiệm Pascal - Bài 22
Trắc Nghiệm ASP.NET - Bài 13
Trắc Nghiệm ASP.NET - Bài 09
Trắc Nghiệm ASP.NET - Bài 08
Trắc nghiệm PHP - Bài 01
Trắc Nghiệm ASP.NET - Bài 06
Trắc Nghiệm ASP.NET - Bài 11
Trắc Nghiệm ASP.NET - Bài 23
Trắc Nghiệm ASP.NET - Bài 05
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Thiết Kế Web (English) - Bài 05
Trắc Nghiệm Ngôn Ngữ Lập Trình C ( English ) - Bài 73
Trắc Nghiệm C# - Bài 38
Trắc Nghiệm C Sharp - Bài 05
Trắc Nghiệm Thiết Kế Web Và Flash - Bài 01
Trắc nghiệm Linux - Bài 44
Trắc nghiệm Ngôn Ngữ Lập Trình C++ - Bài 26
Trắc Nghiệm ASP.NET - Bài 06
Trắc nghiệm Ngôn Ngữ Lập Trình C++ - Bài 41
Trắc Nghiệm Thiết Kế Web (English) - Bài 28
Trắc Nghiệm Java - Bài 06
Trắc Nghiệm Ngôn Ngữ Lập Trình C - Bài 14
Trắc Nghiệm Thiết Kế Web - Bài 19
Trắc Nghiệm Thiết Kế Web Và Flash - Bài 10
Trắc Nghiệm Ngôn Ngữ Lập Trình C ( English ) - Bài 40
Trắc Nghiệm Ngôn Ngữ Lập Trình C ( English ) - Bài 72
Trắc Nghiệm Ngôn Ngữ Lập Trình C ( English ) - Bài 01
Trắc nghiệm Linux - Bài 45
Trắc Nghiệm Thiết Kế Web - Bài 16
Trắc Nghiệm Thiết Kế Web (English) - Bài 01
Thống kê:
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters