WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
-----o0o-----
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Tin Học   ||  Căn Bản    Văn Phòng    Hệ Thống - Mạng    Phần Mềm Ứng Dụng    Kỹ thuật số    Lập trình    SQL  

Trắc Nghiệm Công Nghệ Phần Mềm (English) - Bài 31
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 05:15:15 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Build and Fix Model has?
  A - 
1 phases
  B - 
3 phases
  C - 
4 phases
  D - 
None of other
2-
Waterfall model has?
  A - 
6 phases
  B - 
1 phases
  C - 
4 phases
  D - 
None of other
3-
Which is not a phase of Prototyping model ?
  A - 
Quick Design
  B - 
Requirement
  C - 
Risk Analysis
  D - 
Operation & Maintenance
4-
Which is not a phase of Spiral model ?
  A - 
Design validation and verification
  B - 
Requirement validation
  C - 
Risk Analysis
  D - 
None of other
5-
Which is not a phase of Iterative Enhancement model ?
  A - 
Design
  B - 
Requirement
  C - 
Operation
  D - 
None of other
6-
Which is not a phase of Build and Fix model ?
  A - 
Design
  B - 
Requirement
  C - 
Operation
  D - 
None of other
7-
Software testing is?
  A - 
The process of demonstrating that errors are not present
  B - 
The process of establishing confidence that a program does what it is suppose to do
  C - 
To show that a program performs its intended functions correctly
  D - 
None of other
8-
For a function of n variables, boundary value analysis yields ?
  A - 
2n + 1 test cases
  B - 
2n + 3 test cases
  C - 
2n - 1 test cases
  D - 
None of others
9-
For a function of n variables, how many test cases will generated by robustness testing ?
  A - 
4n^2 + 1
  B - 
4n + 1
  C - 
4n + 3
  D - 
None of others
10-
Regression testing primarily related to ?
  A - 
Functional testing
  B - 
Development testing
  C - 
Data flow testing
  D - 
None of other
 
[Người đăng: Thành Lãm - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc nghiệm AutoCAD - Bài 02
Trắc Nghiệm UML - Bài 13
Trắc Nghiệm Corel Draw - Bài 01
Trắc Nghiệm UML - Bài 01
Trắc nghiệm AutoCAD - Bài 01
Trắc nghiệm PhotoShop - Bài 36
Trắc Nghiệm UML - Bài 04
Trắc Nghiệm UML - Bài 02
Trắc Nghiệm UML - Bài 03
Trắc nghiệm PhotoShop - Bài 39
Trắc nghiệm AutoCAD - Bài 03
Trắc Nghiệm UML - Bài 05
Trắc Nghiệm UML - Bài 09
Trắc Nghiệm UML - Bài 07
Trắc Nghiệm UML - Bài 06
Trắc Nghiệm UML - Bài 75
Trắc Nghiệm UML - Bài 10
Trắc Nghiệm UML - Bài 17
Trắc Nghiệm UML - Bài 14
Trắc Nghiệm UML - Bài 11
Đề Xuất
Trắc Nghiệm UML - Bài 57 ( English )
Trắc Nghiệm UML - Bài 65 ( English )
Trắc Nghiệm Công Nghệ Phần Mềm (English) - Bài 10
Trắc Nghiệm UML - Bài 48
Trắc Nghiệm Kỹ Nghệ Phần Mềm - Bài 06
Trắc Nghiệm UML - Bài 37
Trắc Nghiệm HDJ - Bài 08
Trắc nghiệm PhotoShop - Bài 33
Trắc nghiệm PhotoShop - Bài 38
Trắc Nghiệm Công Nghệ Phần Mềm (English) - Bài 46
Trắc Nghiệm Công Nghệ Phần Mềm (English) - Bài 30
Trắc Nghiệm Kỹ Nghệ Phần Mềm - Bài 04
Trắc Nghiệm Kỹ Nghệ Phần Mềm - Bài 16
Trắc nghiệm PhotoShop - Bài 08
Trắc Nghiệm UML - Bài 62
Trắc Nghiệm Dreamweaver - Bài 02
Trắc Nghiệm HDJ - Bài 09
Trắc Nghiệm UML - Bài 52
Trắc Nghiệm Corel Draw - Bài 03
Trắc nghiệm PhotoShop - Bài 20
Phong Bảo Official
Phong Bao Official

Phong Bảo Karaoke
Phong Bảo Karaoke
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2020 - VNEDU.ORG

free counters