WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
-----o0o-----
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 7   ||  Toán    Vật Lý    Tiếng Anh    Lịch Sử  

English 7 - Test 62
Choose the word or phrase that best completes each unfinished sentence below:
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 04:55:53 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Would you like __________ to Lan’s house?
  A - 
going
  B - 
to go
  C - 
go
  D - 
to going
2-
We learn about different countries and their people in _________ class.
  A - 
Literature
  B - 
Geography
  C - 
History
  D - 
Sciences
3-
In physics class the students do some __________.
  A - 
example
  B - 
exercises
  C - 
experiments
  D - 
entertainment
4-
Tuan learns to repair household appliances in _________ class.
  A - 
Physics
  B - 
Electonics
  C - 
Biology
  D - 
History
5-
The boys are playing _________ after school.
  A - 
skipping
  B - 
marbles
  C - 
soccer
  D - 
maths
6-
Mai enjoys _______ tennis.
  A - 
to play
  B - 
playing
  C - 
play
  D - 
to playing
7-
Ba often _______ stamp. Maybe he is a stamp collector.
  A - 
collects
  B - 
sells
  C - 
buys
  D - 
draws
8-
-________ do you watch T.V.
- I sometimes watch T.V
  A - 
When
  B - 
How often
  C - 
what time
  D - 
How far
9-
In the USA students ________ school uniform.
  A - 
wear
  B - 
wearing
  C - 
don't wear
  D - 
not wear
10-
You can borrow books from the _______ .
  A - 
bookshop
  B - 
library
  C - 
canteen
  D - 
shoes store
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh - ST]
Xem Nhiều nhất
English 7 - Test 181
English 7 - Test 184
English 7 - Test 182
English 7 - Test 183
English 7 - Test 177
English 7 - Test 01
English 7 - Test 180
English 7 - Test 179
English 7 - Test 178
English 7 - Test 176
English 7 - Test 185
English 7 - Test 35
English 7 - Test 31
English 7 - Test 02
English 7 - Test 32
English 7 - Test 154
English 7 - Test 155
English 7 - Test 175
English 7 - Test 04
English 7 - Test 151
Đề Xuất
At Home - Test 10
At School - Test 09
At Home - Test 07
English 7 - Test 31
English 7 - Test 76
After School - Test 09
English 7 - Test 22
The World Of Work - Test 06
English 7 - Test 71
At Home - Test 02
English 7 - Test 26
English 7 - Test 107
English 7 - Test 178
English 7 - Test 59
English 7 - Test 163
English 7 - Test 144
After School - Test 10
English 7 - Test 172
English 7 - Test 85
English 7 - Test 03
Phong Bảo Official
Phong Bao Official

Phong Bảo Karaoke
Phong Bảo Karaoke
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2020 - VNEDU.ORG

free counters