WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
-----o0o-----
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 11   ||  Toán    Lịch sử    Vật Lý    Hóa học    Sinh Học    Tiếng Anh    Địa Lý    Giáo Dục Công Dân    Văn Học  

Cấp số - Bài 24
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 05:12:40 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Một cấp số cộng có 12 số hạng. Biết rằng tổng của 12 số hạng đó bằng 144 và số hạng thứ mười hai bằng 23. Công sai của cấp số cộng đó bằng bao nhiêu?

  A - 
2
  B - 
3
  C - 
4
  D - 
5
2-
Cho dãy số (un) với un = (-1)n. 52n+5. Ta có (un) là dãy số:
  A - 
Bị chặn trên và không bị chặn dưới.
  B - 
Bị chặn dưới và không bị chặn trên.
  C - 
Bị chặn trên và bị chặn dưới.
  D - 
Không bị chặn trên và không bị chặn dưới.
3-
Cho dãy số (un) với . Giá trị của un+1 có thể được tính theo biểu thức nào sau đây?
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
4-
Cho . Giá trị của Sn bằng bao nhiêu?
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
5-
Cho cấp số nhân có số hạng lần lượt là x; 12; y; 192. Giá trị của x và y bằng bao nhiêu?
  A - 
x = 1, y = 144
  B - 
x = 2, y = 72
  C - 
x = 3, y = 48
  D - 
x = 4, y = 36
6-
Một cấp số nhân có số hạng thứ hai là 4 và số thạng thứ sáu là 64 thì số hạng tổng quát của cấp số nhân đó được tính theo công thức nào sau đây?
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
7-
Cho dãy số (un) có số hạng tổng quát un = b.an, trong đó a > 1 còn b khác 0. Khi đó:
  A - 
(un) là cấp số cộng với công sai d = b.
  B - 
(un) là cấp số cộng với công sai d = a.
  C - 
(un) là cấp số nhân với công bội q = b.
  D - 
(un) là cấp số nhân với công bội q = a.
8-
Biết rằng các góc của tam giác ABC lập thành một cấp số cộng. Tam giác ABC có một góc có giá trị là:
  A - 
300
  B - 
450
  C - 
600
  D - 
900
9-
Cho dãy số (un) với . Số hạng tổng quát của dãy số là:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
, n dấu căn
10-
Cho S = 1 + 2 + 3 + 4 + ... + n. Biết S = 2001000 thì giá trị của n tương ứng là bao nhiêu?
  A - 
1000
  B - 
1001
  C - 
2000
  D - 
2001
 
[Người đăng: Trinh Doan - ST]
Xem Nhiều nhất
Đạo hàm - Bài 09
Trắc Nghiệm Toán Học - Hoán Vị, Chỉnh Hợp, Tổ Hợp - Bài 02
Cấp số - Bài 27
Trắc Nghiệm Toán Học - Hoán Vị, Chỉnh Hợp, Tổ Hợp - Bài 01
Lượng Giác - Bài 05
Trắc Nghiệm Toán Học - Hai Quy Tắc Đếm Cơ Bản
Trắc Nghiệm Toán Học - Nhị Thức Niu-Tơn
Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán - Đường Thẳng Và Mặt Phẳng Trong Không Gian - Bài 01
Đạo hàm - Bài 14
Tổ hợp - Xác suất - Bài 10
Lượng Giác - Bài 06
Đường Thẳng Và Mặt Phẳng Trong Không Gian - Quan Hệ Vuông Góc - Bài 09
Tổ hợp - Xác suất - Bài 07
Vectơ Trong Không Gian - Quan Hệ Vuông Góc Trong Không Gian - Bài 09
Tổ hợp - Xác suất - Bài 02
Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán - Đường Thẳng Và Mặt Phẳng Trong Không Gian - Bài 03
Vectơ Trong Không Gian - Quan Hệ Vuông Góc Trong Không Gian - Bài 10
Tổ hợp - Xác suất - Bài 01
Vectơ Trong Không Gian - Quan Hệ Vuông Góc Trong Không Gian - Bài 11
Vectơ Trong Không Gian - Quan Hệ Vuông Góc Trong Không Gian - Bài 12
Đề Xuất
Cấp số - Bài 16
Tổ Hợp - Xác Suất - Bài 28
Giới Hạn - Bài 01
Tổ hợp - Xác suất - Bài 03
Đạo hàm - Bài 08
Giới Hạn - Bài 16
Lượng Giác - Bài 07
Vectơ Trong Không Gian - Quan Hệ Vuông Góc Trong Không Gian - Bài 18
Giới Hạn - Bài 05
Vectơ Trong Không Gian - Quan Hệ Vuông Góc Trong Không Gian - Bài 04
Lượng Giác - Bài 05
Đạo Hàm - Bài 25
Phép Dời Hình Và Phép Đồng Dạng Trong Mặt Phẳng - Bài 06
Vectơ Trong Không Gian - Quan Hệ Vuông Góc Trong Không Gian - Bài 10
Giới Hạn - Bài 14
Đạo hàm - Bài 01
Giới Hạn - Bài 04
Tổ hợp - Xác suất - Bài 01
Giới Hạn - Bài 30
Phép Dời Hình Và Phép Đồng Dạng Trong Mặt Phẳng - Bài 02
Phong Bảo Official
Phong Bao Official

Phong Bảo Karaoke
Phong Bảo Karaoke
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2020 - VNEDU.ORG

free counters