WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
-----o0o-----
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 8   ||  Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh  

English 8 - Test 105
Complete the second sentence so that it has a similar meaning to the first.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 04:39:24 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
I intend to come over to pick you up.
I am ................................
  A - 
I am go to coming over to pick you up .
  B - 
I am go to come over to pick you up .
  C - 
I am going to coming over to pick you up .
  D - 
I am going to come over to pick you up .
2-
Hoa is older than Nien .
Nien is.......................
  A - 
Nien is young than Hoa.
  B - 
Nien is younger than Hoa.
  C - 
Nien is older than Hoa.
  D - 
Nien is the more young than Hoa.
3-
He is tall. He can play volleyball.
He is tall.......................
  A - 
He is tall to play volleyball.
  B - 
He is tall much to play volleyball.
  C - 
He is tall enough to play volleyball.
  D - 
He is tall enough to played volleyball.
4-
He’s too weak to carry this box.
He isn’t strong...............................
  A - 
He isn’t strong to carry this box.
  B - 
He isn’t strong carry this box.
  C - 
He isn’t strong to carrying this box.
  D - 
He isn’t strong carried this box.
5-
They plan to invite him for dinner tonight.
They are...............................
  A - 
They are going to invite him for dinner tonight.
  B - 
They are go to invite him for dinner tonight.
  C - 
They are going invite him for dinner tonight.
  D - 
They are going to invited him for dinner tonight.
6-
Remember to wait for me tomorrow .
Don’t .......................
  A - 
Don’t forget wait for me tomorrow.
  B - 
Don’t forget to waited for me tomorrow.
  C - 
Don’t forget to waiting for me tomorrow.
  D - 
Don’t forget to wait for me tomorrow.
7-
You should stay in bed.
You ought............................
  A - 
You ought to staying in bed.
  B - 
You ought to stay in bed.
  C - 
You ought stay in bed.
  D - 
You ought staying in bed.
8-
Mr. An said: " Learn by heart the lesson, Lan"
Mr. An asked Lan ...................................
  A - 
Mr. An asked Lan learn by heart the lesson .
  B - 
Mr. An asked Lan to learning by heart the lesson .
  C - 
Mr. An asked Lan learnt by heart the lesson .
  D - 
Mr. An asked Lan to learn by heart the lesson .
9-
On Sunday I like to sleep late.
On Sunday, I enjoy...........................
  A - 
On Sunday, I enjoy to sleeping late.
  B - 
On Sunday, I enjoy sleep late.
  C - 
On Sunday, I enjoy sleeping late.
  D - 
On Sunday, I enjoy to sleep late.
10-
The doctor said: " You should keep your body warm. "
The doctor............................
  A - 
The doctor told me that I should keep your body warm.
  B - 
The doctor tell me that I should keep your body warm.
  C - 
The doctor told me that I should keeping your body warm.
  D - 
The doctor to told me that I should keep your body warm.
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh -ST]
Xem Nhiều nhất
Our Past - Test 03
Country Life And City Life - Test 04
Computers - Test 9
Wonders Of The World - Test 13
My Friend - Test 14
English 8 - Test 127
Making Arrangements - Test 12
English 8 - Test 236
Our Past - Test 01
My Friend - Test 01
My Friend - Test 12
At Home - Test 08
English 8 - Test 235
Making Arrangements - Test 10
English 8 - Test 234
Our Past - Test 02
English 8 - Test 52
Making Arrangements - Test 06
My Friend - Test 11
English 8 - Test 124
Đề Xuất
Festivals - Test 03
A Vacation Abroad - Test 12
English 8 - Test 58
English 8 - Test 107
Wonders Of The World - Test 12
English 8 - Test 226
My Neighborhood - Test 15
English 8 - Test 106
The Young Pioneers Club - Test 02
My Neighborhood - Test 12
English 8 - Test 171
Inventions - Test 9
Traveling Around Viet Nam - Test 10
A First - Aid Course - Test 14
English 8 - Test 08
A First - Aid Course - Test 02
English 8 - Test 188
The Young Pioneers Club - Test 12
Our Past - Test 10
Study Habits - Test 06
Phong Bảo Official
Phong Bao Official

Phong Bảo Karaoke
Phong Bảo Karaoke
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2020 - VNEDU.ORG

free counters