WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
-----o0o-----
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 11   ||  Toán    Lịch sử    Vật Lý    Hóa học    Sinh Học    Tiếng Anh    Địa Lý    Giáo Dục Công Dân    Văn Học  

Elementary Tests - Lesson 100
Choose the one word or phrase that best completes the sentence and fill in the appropriate answer above.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 03:50:15 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Good evening. Let me tell you what's in......... for you on television tonight
  A - 
shop
  B - 
market
  C - 
store
  D - 
screen
2-
It will be a bit of a mixed......... .
  A - 
sack
  B - 
holder
  C - 
container
  D - 
bag
3-
To start......... we have comedy.
  A - 
with
  B - 
up
  C - 
out
  D - 
in
4-
This will be a programme presenting that......... comedian, George Blair.
  A - 
populated
  B - 
popular
  C - 
populous
  D - 
poplar
5-
After that we have the ......... show on the latest hits.
  A - 
regimented
  B - 
regulated
  C - 
regular
  D - 
ruled
6-
Next we'll have the......... news.
  A - 
lastest
  B - 
newest
  C - 
later
  D - 
newer
7-
This will be read by the very pretty......... Penny Lane.
  A - 
newsagent
  B - 
newscaster
  C - 
newsbringer
  D - 
newspaper
8-
At ......... I think she's very pretty.
  A - 
last
  B - 
lost
  C - 
less
  D - 
least
9-
And the following programmes are all......... as far as I'm concerned.
  A - 
boring
  B - 
bored
  C - 
board
  D - 
boarding
10-
Because after the news Penny and I are......... on a date.
  A - 
doing
  B - 
making
  C - 
going
  D - 
taking
 
[Người đăng: Phan Phúc Doãn - ST]
Xem Nhiều nhất
English 11 - Test 78
English 11 - Test 105
English 11 - Test 77
English 11 - Test 84
English 11 - Test 87
English 11 - Test 104
English 11 - Test 76
English 11 - Test 86
Grammar For Grade 11 - Test 50 - Verb Tenses
English 11 - Test 85
English 11 - Test 79
Elementary Tests - Lesson 115
Grammar For Grade 11 - Test 43 - Verb Tenses
Grammar For Grade 11 - Test 49 - Verb Tenses
English 11 - Test 82
Elementary Tests - Lesson 112
Intermediate Level - Test 42
Elementary Tests - Lesson 114
Grammar For Grade 11 - Test 44 - Verb Tenses
Grammar For Grade 11 - Test 47 - Verb Tenses
Đề Xuất
Elementary Tests - Lesson 43
Elementary Tests - Lesson 84
Intermediate Level - Test 42
English 11 - Test 171
Intermediate Level - Test 05
English 11 - Test 38
English 11 - Test 58
English 11 - Test 183
English 11 - Test 06
Elementary Tests - Lesson 115
English 11 - Test 78
English 11 - Test 87
English 11 - Test 157
Intermediate Level - Test 04
English 11 - Test 24
English 11 - Test 23
English 11 - Test 129
Grammar For Grade 11 - Test 27 - Prepositions
Grammar For Grade 11 - Test 45 - Verb Tenses
English 11 - Test 55
Phong Bảo Official
Phong Bao Official

Phong Bảo Karaoke
Phong Bảo Karaoke
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2020 - VNEDU.ORG

free counters