WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
-----o0o-----
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 6   ||  Toán    Lịch Sử    Vật Lý    Tiếng Anh  

Phân Số - Bài 02
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 05:45:05 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Một lớp học có 42 học sinh, trong đó là số học sinh nữ. Tính số học sinh nam.

  A - 
24 học sinh
  B - 
14 học sinh
  C - 
28 học sinh
  D - 
18 học sinh
2-
Cho x, y thỏa mãn . Tính x.y
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
3-
Tính
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
4-
Tính
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
5-
Tìm của tạ
  A - 
1 tạ
  B - 
10 tạ
  C - 
5 tạ
  D - 
7 tạ
6-
Tìm một số, biết rằng của số đó bằng của -630
  A - 
-588
  B - 
-675
  C - 
-108
  D - 
-3675
7-
Tìm tỉ số phần trăm của 0,4m và 5dm.
  A - 
80%
  B - 
20%
  C - 
8%
  D - 
16%
8-
Tìm tỉ số của hai số x và y biết x = 36kg, y = 0,12 tạ.
  A - 
  B - 
  C - 
30
  D - 
3
9-
của tấm vải dài 12m. Hỏi tấm vải dài bao nhiêu mét?
  A - 
18m
  B - 
24m
  C - 
9m
  D - 
16m
10-
Tìm một số biết của nó bằng -60.
  A - 
-50
  B - 
50
  C - 
-72
  D - 
72
 
[Người đăng: Trinh Doan - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi Học Kì I - Bài 17
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi Học Kì I - Bài 16
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi Học Kì I - Bài 15
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi Học Kì I - Bài 12
Ôn tập số tự nhiên - Bài 01
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi Học Kì I - Bài 14
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi Học Kì I - Bài 09
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi Học Kì I - Bài 10
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi Học Kì I - Bài 13
Ôn tập số tự nhiên - Bài 05
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi Học Kì I - Bài 01
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi Học Kì I - Bài 08
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi Học Kì I - Bài 11
Ôn Tập Số Tự Nhiên - Bài 61
Ôn tập số tự nhiên - Bài 04
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi Học Kì I - Bài 07
Ôn tập số tự nhiên - Bài 02
Ôn tập số tự nhiên - Bài 03
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi Học Kì I - Bài 02
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi Học Kì I - Bài 03
Đề Xuất
Số Nguyên - Bài 22
Góc - Bài 04
Ôn Tập Số Tự Nhiên - Bài 49
Phân Số - Bài 02
Ôn Tập Số Tự Nhiên - Bài 57
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi Học Kì I - Bài 13
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi Học Kì I - Bài 05
Phân Số - Bài 09
Phân Số - Bài 28
Ôn Tập Số Tự Nhiên - Bài 36
Ôn Tập Số Tự Nhiên - Bài 24
Đoạn Thẳng - Bài 14
Ôn tập số tự nhiên - Bài 07
Góc - Bài 10
Số Nguyên - Bài 06
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi Học Kì I - Bài 15
Ôn Tập Số Tự Nhiên - Bài 39
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi Học Kì I - Bài 14
Ôn Tập Số Tự Nhiên - Bài 29
Ôn tập số tự nhiên - Bài 13
Phong Bảo Official
Phong Bao Official

Phong Bảo Karaoke
Phong Bảo Karaoke
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2020 - VNEDU.ORG

free counters