WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
-----o0o-----
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 8   ||  Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh  

Dung Dịch - Bài 27
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 03:47:52 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Nồng độ phần trăm của dung dịch HNO3 khi thêm 1 lít nước vào 500 ml dung dịch HNO3 32% (D = 1,2g/ml) là:

  A - 
12%
  B - 
13%
  C - 
12,5%
  D - 
20%
2-
Tỉ lệ thể tích dung dịch HCl 18,25% (V1)(D = 1,2g/ml) và thể tích dung dịch HCl 13% (V2)(D = 1,123g/ml) để pha thành dung dịch HCl 4,5M là:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
3-
Cần lấy bao nhiêu gam tinh thể CuSO4.5H2O và bao nhiêu gam dung dịch CuSO4 4% để pha chế thành 500 gam dung dịch CuSO4 8%.
  A - 
34 gam tinh thể CuSO4.5H2O
  B - 
32,3 gam tinh thể CuSO4.5H2O và 467,7 gam dung dịch CuSO4 4%
  C - 
33,33 gam tinh thể CuSO4.5H2O và 466,67 gam dung dịch CuSO4 4%
  D - 
Một kết quả khác
4-
Trộn 500 gam dung dịch HCl 3% vào 300 gam dung dịch HCl 10% thì thu được dung dịch có nồng độ bao nhiêu phần trăm?
  A - 
5,625%
  B - 
5,52%
  C - 
6,25%
  D - 
8%
5-
Cho thêm nước vào 150 gam dung dịch HCl 2,65% để tạo 2 lít dung dịch. Nồng độ mol của dung dịch thu được là:
  A - 
0,0545M
  B - 
0,0454M
  C - 
0,0645M
  D - 
0,075M
6-
Trộn 2 lít dung dịch Na2CO3 0,1M với 3 lít dung dịch Na2CO3 0,5M. Nồng độ mol của dung dịch thu được là:
  A - 
0,33M
  B - 
0,34M
  C - 
0,35M
  D - 
0,6M
7-
Cho 40ml dung dịch NaOH 1M và 60 ml dung dịch KOH 0,5M> nồng độ mol của mỗi chất trong dung dịch sau khi trộn là:
  A - 
0,2M và 0,3M
  B - 
0,4M và 0,3M
  C - 
0,4M và 0,2M
  D - 
0,3M và 0,3M
8-
Dung dịch bão hòa muối ăn ở 200C có nồng độ phần trăm là 26,5%. Độ tan của NaCl ở 200C là bao nhiêu gam?
  A - 
35 gam
  B - 
37,5 gam
  C - 
36 gam
  D - 
Một kết quả khác
9-
Ở 250C có 175 gam dung dịch CuCl2 bão hòa, đun nóng dung dịch lên 800C. Hỏi phải thêm vào dung dịch bao nhiêu gam CuCl2 để được dung dịch bão hòa ở nhiệt độ này (biết độ tan của CuCl2 ở 250C là 40gam, ở 800C là 80 gam)?
  A - 
49 gam
  B - 
51 gam
  C - 
60 gam
  D - 
50 gam
10-
Cần lấy bao nhiêu gam muối CuSO4 hòa tan vào 123 gam nước để được dung dịch muối có nồng độ 18%?
  A - 
27,2 gam
  B - 
27,5 gam
  C - 
27 gam
  D - 
35 gam
 
[Người đăng: Trinh Doan - ST]
Xem Nhiều nhất
Bài 6: Đơn Chất và Hợp Chất Phân Tử
Bài 2: Chất nguyên chất và hỗn hợp
Trắc Nghiệm Hóa Học - Lớp 8 - Bài 01
Bài 1: Công Thức Hóa Học
Dung Dịch - Bài 05
Mol Và Tính Toán Hóa Học - Bài 04
Phản Ứng Hóa Học - Bài 04
Bài 4: Nguyên Tố Hóa Học
Mol Và Tính Toán Hóa Học - Bài 19
Ôn Tập Chương 1. Phần B
Chất - Nguyên Tử - Phân Tử - Bài 05
Mol và tính toán hóa học - Bài 01
Bài 5: Nguyên Tử
Bài 3: Sự biến đổi chất
Dung Dịch - Bài 02
Bài 1: Chất
Hiđro - Nước - Bài 01
Oxi - Không Khí - Bài 04
Phản Ứng Hóa Học - Bài 01
Phản Ứng Hóa Học - Bài 02
Đề Xuất
Chất - Nguyên Tử - Phân Tử - Bài 25
Chất - Nguyên Tử - Phân Tử - Bài 30
Chất - Nguyên Tử - Phân Tử - Bài 12
Bài 3: Sự biến đổi chất
Hiđro - Nước - Bài 11
Chất - Nguyên Tử - Phân Tử - Bài 14
Dung Dịch - Bài 23
Oxi - Không Khí - Bài 11
Chất - Nguyên Tử - Phân Tử - Bài 10
Mol Và Tính Toán Hóa Học - Bài 08
Dung Dịch - Bài 25
Hiđro - Nước - Bài 02
Phản Ứng Hóa Học - Bài 09
Chất - Nguyên Tử - Phân Tử - Bài 13
Oxi - Không Khí - Bài 02
Mol Và Tính Toán Hóa Học - Bài 22
Mol Và Tính Toán Hóa Học - Bài 10
Phản Ứng Hóa Học - Bài 15
Mol Và Tính Toán Hóa Học - Bài 13
Dung Dịch - Bài 02
Phong Bảo Official
Phong Bao Official

Phong Bảo Karaoke
Phong Bảo Karaoke
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2020 - VNEDU.ORG

free counters