WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
-----o0o-----
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 8   ||  Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh  

English 8 - Test 152
Use the suggestions to make the meaningful sentences.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 04:37:28 (Server time)
Số câu hỏi: 5.   Tổng điểm: 5
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
information / bringing / entertainment / also / is / only / but / TV / not / .
..........................................................
  A - 
TV is not bringing only information but also entertainment.
  B - 
TV is bringing not only information but also entertainment.
  C - 
TV is bringing not also only information but entertainment.
  D - 
TV is bringing only not information but also entertainment.
2-
village / the / definitely / better / Life / the / changing / is / for / in / .
...............................................................................
  A - 
In life the village is definitely changing for the better.
  B - 
Life in the village is changing definitely for the better.
  C - 
Life is in the village definitely changing for the better.
  D - 
Life in the village is definitely changing for the better.
3-
look for / more money / Farmers / when / family / often / other work / their / need / they / for / .
....................................................................................
  A - 
Farmers often for other look work when they need more money for their family.
  B - 
Farmers often look other for work when they need for more money their family.
  C - 
Farmers often look for other work when they need more money for their family.
  D - 
Farmers look often for other work when they need more money for their family.
4-
people / still / a week / work / in / many / days / the countryside / seven / .
.....................................................................
  A - 
Many people in the countryside still work seven days a week.
  B - 
In many people the countryside still work seven days a week.
  C - 
Many people in the countryside still work seven a days week.
  D - 
Many the people in countryside still work seven week a days .
5-
back / in / months / going / England / they / two / are / .
..................................................
  A - 
They are going back in England to two months.
  B - 
They are going back to England in two months.
  C - 
They are back going to England in two months.
  D - 
They are going back to in England two months.
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh - ST]
Xem Nhiều nhất
Our Past - Test 03
Country Life And City Life - Test 04
Computers - Test 9
Wonders Of The World - Test 13
My Friend - Test 14
English 8 - Test 127
Making Arrangements - Test 12
English 8 - Test 236
Our Past - Test 01
My Friend - Test 01
My Friend - Test 12
At Home - Test 08
English 8 - Test 235
Making Arrangements - Test 10
English 8 - Test 234
Our Past - Test 02
English 8 - Test 52
Making Arrangements - Test 06
My Friend - Test 11
English 8 - Test 124
Đề Xuất
Festivals - Test 01
Recycling - Test 10
English 8 - Test 174
English 8 - Test 102
English 8 - Test 63
Computers - Test 3
English 8 - Test 91
English 8 - Test 02
English 8 - Test 140
My Friend - Test 03
Making Arrangements - Test 04
English 8 - Test 236
My Friend - Test 05
My Friend - Test 18
Making Arrangements - Test 14
Study Habits - Test 02
English 8 - Test 187
English 8 - Test 121
My Friend - Test 15
Traveling Around Viet Nam - Test 01
Phong Bảo Official
Phong Bao Official

Phong Bảo Karaoke
Phong Bảo Karaoke
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2020 - VNEDU.ORG

free counters