WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
-----o0o-----
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 8   ||  Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh  

English 8 - Test 157
Finish the second sentence so that it has the same meaning as the first.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 04:41:19 (Server time)
Số câu hỏi: 5.   Tổng điểm: 5
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
To drive a car is difficult.
It is ……………………………………………….
  A - 
It is difficult to drived a car.
  B - 
It is difficult driving a car.
  C - 
It is difficult to drives a car.
  D - 
It is difficult to drive a car.
2-
Would you mind if I turned on the TV.
Do you mind if I.............................................?
  A - 
Do you mind if I to turn on the TV?
  B - 
Do you mind if I turn on the TV?
  C - 
Do you mind if I turning on the TV?
  D - 
Do you mind if I turned on the TV?
3-
" Are you a doctor ?". Nam asked me .
Nam asked me If …………………………?
  A - 
Nam asked me If I was a doctor.
  B - 
Nam asked me If I am a doctor.
  C - 
Nam asked me If I a doctor.
  D - 
Nam asked me If I been a doctor.
4-
"Where are you going now ?" I asked Hoa
I asked Hoa……………………………….
  A - 
I asked Hoa where she is going then.
  B - 
I asked Hoa where she be going then.
  C - 
I asked Hoa where she was go then.
  D - 
I asked Hoa where she was going then.
5-
My father bought a car yesterday.
A car …………………. …………………………..
  A - 
A car be bought by my father yesterday.
  B - 
A car is bought by my father yesterday.
  C - 
A car was bought by my father yesterday.
  D - 
A car has bought by my father yesterday.
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh - ST]
Xem Nhiều nhất
Our Past - Test 03
Country Life And City Life - Test 04
Computers - Test 9
Wonders Of The World - Test 13
My Friend - Test 14
English 8 - Test 127
Making Arrangements - Test 12
English 8 - Test 236
Our Past - Test 01
My Friend - Test 01
My Friend - Test 12
At Home - Test 08
English 8 - Test 235
Making Arrangements - Test 10
English 8 - Test 234
Our Past - Test 02
English 8 - Test 52
Making Arrangements - Test 06
My Friend - Test 11
English 8 - Test 124
Đề Xuất
Computers - Test 12
Computers - Test 4
English 8 - Test 18
English 8 - Test 108
English 8 - Test 219
Study Habits - Test 09
English 8 - Test 85
English 8 - Test 48
English 8 - Test 66
Traveling Around Viet Nam - Test 12
My Friend - Test 11
At Home - Test 09
English 8 - Test 210
The Young Pioneers Club - Test 12
Festivals - Test 01
English 8 - Test 233
English 8 - Test 186
Traveling Around Viet Nam - Test 02
English 8 - Test 151
English 8 - Test 102
Phong Bảo Official
Phong Bao Official

Phong Bảo Karaoke
Phong Bảo Karaoke
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2020 - VNEDU.ORG

free counters