WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
-----o0o-----
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 8   ||  Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh  

English 8 - Test 160
Rewrite each of the sentence without changing the meaning.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 04:43:58 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
I study English because I want to read books in English.
I study English so as ______________________
  A - 
I study English so as to reading books in English.
  B - 
I study English so as to read books in English.
  C - 
I study English so as read books in English.
  D - 
I study English so as reading books in English.
2-
Let’s play volleyball tomorrow
Would you like___________________________?
  A - 
Would you like to played volleyball tomorrow?
  B - 
Would you like to playing volleyball tomorrow?
  C - 
Would you like play volleyball tomorrow?
  D - 
Would you like to play volleyball tomorrow?
3-
"I am a student"
Tim said_____________________________
  A - 
Tim said he is a student
  B - 
Tim said he was a student
  C - 
Tim said he was be a student
  D - 
Tim said he been a student
4-
"Do you like milk ?"
John asked Lan __________________________
  A - 
John asked Lan if she like milk
  B - 
John asked Lan if she likes milk
  C - 
John asked Lan if she liked milk
  D - 
John asked Lan if she is liked milk
5-
Lan makes the cake.
The cake ______________________________
  A - 
The cake was makes by Lan
  B - 
The cake is make by Lan
  C - 
The cake was made by Lan
  D - 
The cake is made by Lan
6-
My father bought me some colored pencils.
Some___________________________.
  A - 
Some colour pencils are bought by my father.
  B - 
Some colour pencils been bought by my father.
  C - 
Some colour pencils were bought by my father.
  D - 
Some colour pencils were buy by my father.
7-
’’Do you read this information, Lan ?’’. Ba asked
Ba asked ______________________.
  A - 
Ba asked Lan if she is read that information.
  B - 
Ba asked Lan if she reading that information.
  C - 
Ba asked Lan if she was read that information.
  D - 
Ba asked Lan if she read that information.
8-
The students learn how to recycle waste paper. They are very excited.
The students are _______________________.
  A - 
The students are very excited to recycled waste paper.
  B - 
The students are very excited to recycle waste paper.
  C - 
The students are very excited to recycling waste paper.
  D - 
The students are very exciting to recycle waste paper.
9-
He repairs his car
The car ______________________________.
  A - 
The car is repaired by him.
  B - 
The car was repaired by him.
  C - 
The car is repair by him.
  D - 
The car was repairing by him.
10-
This dress was made by a famous tailor.
A famous tailor______________________.
  A - 
A famous tailor was made this dress.
  B - 
A famous tailor is made this dress.
  C - 
A famous tailor made this dress.
  D - 
A famous tailor makes this dress.
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh - ST]
Xem Nhiều nhất
Our Past - Test 03
Country Life And City Life - Test 04
Computers - Test 9
Wonders Of The World - Test 13
My Friend - Test 14
English 8 - Test 127
Making Arrangements - Test 12
English 8 - Test 236
Our Past - Test 01
My Friend - Test 01
My Friend - Test 12
At Home - Test 08
English 8 - Test 235
Making Arrangements - Test 10
English 8 - Test 234
Our Past - Test 02
English 8 - Test 52
Making Arrangements - Test 06
My Friend - Test 11
English 8 - Test 124
Đề Xuất
Making Arrangements - Test 10
English 8 - Test 118
English 8 - Test 157
English 8 - Test 109
Recycling - Test 08
English 8 - Test 178
Traveling Around Viet Nam - Test 08
English 8 - Test 108
The Young Pioneers Club - Test 02
English 8 - Test 33
English 8 - Test 84
My Friend - Test 17
My Neighborhood - Test 02
English 8 - Test 140
English 8 - Test 209
Making Arrangements - Test 13
English 8 - Test 89
English 8 - Test 199
The Young Pioneers Club - Test 07
English 8 - Test 30
Phong Bảo Official
Phong Bao Official

Phong Bảo Karaoke
Phong Bảo Karaoke
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2020 - VNEDU.ORG

free counters