WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
-----o0o-----
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 6   ||  Toán    Lịch Sử    Vật Lý    Tiếng Anh  

English 6 - Test 230
Choose the correct word to complete the sentence.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 04:18:51 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Do _____ like cold weather?
  A - 
she
  B - 
he
  C - 
it
  D - 
they
2-
A: _______ does your brother go fishing?
B: He goes once a week.
  A - 
How old
  B - 
How often
  C - 
How
  D - 
What
3-
________ the weather like in the winter?
  A - 
How
  B - 
How often
  C - 
What’s
  D - 
What
4-
He ________ goes fishing in the winter. It’s too cold.
  A - 
often
  B - 
always
  C - 
usually
  D - 
never
5-
A: What are you doing?
B: ______.
  A - 
You are reading
  B - 
I reading
  C - 
I am read
  D - 
I am reading
6-
_________do you do in your free time ?
  A - 
Where
  B - 
When
  C - 
What
  D - 
Why
7-
________sport does she play?
  A - 
What time
  B - 
Which
  C - 
How
  D - 
When
8-
What do you do _______ it’s warm?
  A - 
when
  B - 
what
  C - 
where
  D - 
which
9-
What about ______ by bike?
  A - 
travel
  B - 
to travel
  C - 
traveling
  D - 
travels
10-
It’s a beautiful day today. Let’s ______ for a walk.
  A - 
go
  B - 
going
  C - 
to go
  D - 
to going
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh - ST]
Xem Nhiều nhất
English 6 - Test 299
English 6 - Test 293
English 6 - Test 292
English 6 - Test 295
English 6 - Test 294
English 6 - Test 298
English 6 - Test 296
English 6 - Test 297
English 6 - Test 207
Greetings - Test 01
Man And The Environment - Test 05
English 6 - Test 290
English 6 - Test 291
At School - Test 02
English 6 - Test 124
English 6 - Test 206
Greetings - Test 02
Greetings - Test 03
Greetings - Test 05
At School - Test 01
Đề Xuất
Places - Test 06
The Body - Test 06
English 6 - Test 144
Out And About - Test 09
English 6 - Test 69
English 6 - Test 256
English 6 - Test 37
English 6 - Test 187
At School - Test 11
English 6 - Test 62
What Do You Eat? - Test 11
What Do You Eat? - Test 10
English 6 - Test 274
Out And About - Test 10
English 6 - Test 240
English 6 - Test 179
English 6 - Test 19
English 6 - Test 267
English 6 - Test 33
English 6 - Test 66
Phong Bảo Official
Phong Bao Official

Phong Bảo Karaoke
Phong Bảo Karaoke
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2020 - VNEDU.ORG

free counters