WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 8   ||  Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh  

English 8 - Test 201
Choose A, B, C or D is the best answer to complete the sentence:
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 06:34:42 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
A: " How did Mrs Quyen go to Hawaii? "
B: " She........a plane ".
  A - 
made
  B - 
did
  C - 
took
  D - 
fly
2-
She told me how ....English words well .
  A - 
learn
  B - 
to learn
  C - 
learned
  D - 
learning
3-
Please let Nam ………………..... with you .
  A - 
go
  B - 
to go
  C - 
going
  D - 
goes
4-
The exam was quite ..................................... we expected.
  A - 
more easily
  B - 
more easy
  C - 
easier than
  D - 
easier as
5-
What's .............................. film you've ever seen ?
  A - 
good
  B - 
the best
  C - 
better
  D - 
well
6-
He .................... five gold medals since the beginning of the Sea Games.
  A - 
win
  B - 
won
  C - 
is winning
  D - 
has won
7-
The students are playing ..................... in the school yard.
  A - 
happy
  B - 
happier
  C - 
happiest
  D - 
happily
8-
My friend suggested .................................by bus.
  A - 
going
  B - 
to go
  C - 
go
  D - 
goes
9-
She told me ................................. you this dictionary.
  A - 
giving
  B - 
to give
  C - 
gave
  D - 
given
10-
Every milk bottle can be ....................... thirty times.
  A - 
recycled
  B - 
reused
  C - 
reduced
  D - 
returned
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh - ST]
Xem Nhiều nhất
Our Past - Test 03
Country Life And City Life - Test 04
Computers - Test 9
Wonders Of The World - Test 13
My Friend - Test 14
Making Arrangements - Test 12
English 8 - Test 127
English 8 - Test 236
Our Past - Test 01
My Friend - Test 01
At Home - Test 08
My Friend - Test 12
English 8 - Test 235
Making Arrangements - Test 10
English 8 - Test 234
English 8 - Test 52
Our Past - Test 02
Making Arrangements - Test 06
My Friend - Test 11
English 8 - Test 124
Đề Xuất
English 8 - Test 69
English 8 - Test 160
The Young Pioneers Club - Test 01
English 8 - Test 156
English 8 - Test 89
A First - Aid Course - Test 14
English 8 - Test 196
Traveling Around Viet Nam - Test 04
English 8 - Test 108
Traveling Around Viet Nam - Test 08
English 8 - Test 222
English 8 - Test 190
English 8 - Test 106
Making Arrangements - Test 16
Study Habits - Test 11
English 8 - Test 76
English 8 - Test 31
Wonders Of The World - Test 9
English 8 - Test 130
English 8 - Test 51
Phong Bảo Official
Phong Bao Official

Phong Bảo Karaoke
Phong Bảo Karaoke
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2020 - VNEDU.ORG

free counters