WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
-----o0o-----
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 10   ||  Toán    Vật Lý    Hóa Học    Sinh học    Tiếng Anh    Địa Lý    Lịch Sử    Giáo Dục Công Dân  

English 10 - Test 133
Combine the sentences to make one sentence. Make any necessary changes:
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 03:37:41 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
The bus goes up Hung Vuong street. It doesn’t stop at the hospital.
→ ________________________________________________________.
  A - 
The bus which goes up Hung Vuong street doesn’t stop at the hospital.
  B - 
The bus who goes up Hung Vuong street doesn’t stopped at the hospital.
  C - 
The bus whom goes up Hung Vuong street doesn’t stop at the hospital.
  D - 
The bus where goes up Hung Vuong street doesn’t stop at the hospital.
2-
My younger brother is lazy. This annoys his teachers.
→ ________________________________________________________.
  A - 
My younger brother is lazy, where annoys his teachers.
  B - 
My younger brother is lazy, who annoys his teachers.
  C - 
My younger brother is lazy, which annoys his teachers.
  D - 
My younger brother is lazy, whose annoys his teachers.
3-
The fashion show went on for three hours. It was carefully prepared.
→ ________________________________________________________.
  A - 
The fashion show, whom was carefully prepared, went on for three hours.
  B - 
The fashion show, who was carefully prepared, went on for three hours.
  C - 
The fashion show, where was carefully prepared, went on for three hours.
  D - 
The fashion show, which was carefully prepared, went on for three hours.
4-
The plant had died. We cut it down last week.
→ ________________________________________________________.
  A - 
Last week we cut down the plant which had died.
  B - 
Last week we cut down the plant which has died.
  C - 
Last week we cut down the plant who had died.
  D - 
Last week we cut down the plant where has died.
5-
Phong usually comes to class late. This makes his form teacher angry.
→ ________________________________________________________.
  A - 
Phong usually came to class late, which made his form teacher angry.
  B - 
Phong usually comes to class late, which makes his form teacher angry.
  C - 
Phong usually comes to class late, where makes his form teacher angry.
  D - 
Phong usually comes to class late, which make his form teacher angry.
6-
My friend decided to choose the red motorcycle. He had wanted a red motorcycle before.
→ ________________________________________________________.
  A - 
My friend decided to choose the red motorcycle who he had wanted before.
  B - 
My friend decided to choose the red motorcycle which he had wanted before.
  C - 
My friend decides to choose the red motorcycle which he has wanted before.
  D - 
My friend decided to choose the red motorcycle where he had wanted before.
7-
Next Saturday my brother will have to visit the doctor again. He hates visiting a doctor.
→ ________________________________________________________.
  A - 
Next Saturday my brother would has to visit the doctor again, which he hates.
  B - 
Next Saturday my brother will had to visit the doctor again, who he hates.
  C - 
Next Saturday my brother will have to visit the doctor again, which he hates.
  D - 
Next Saturday my brother will have to visit the doctor again, whom he hate.
8-
Oanh works very hard and always gets good marks. This pleases her parents a lot.
→ ________________________________________________________.
  A - 
Oanh works very hard and always gets good marks, where pleases her parents a lot.
  B - 
Oanh works very hard and always gets good marks, which pleases her parents a lot.
  C - 
Oanh works very hard and always get good marks, which pleases her parents a lot.
  D - 
Oanh works very hard and always gets good marks, which pleases her parents a lot.
9-
They are talking about Nam. Nam is very interested in math.
→ ________________________________________________________.
  A - 
They are talking about Nam who is very interested in math.
  B - 
They are talking about Nam whom is very interested in math.
  C - 
They are talking about Nam which is very interested in math.
  D - 
They are talking about Nam whose is very interested in math.
10-
Mr. Quang has a lot of money. This puts him in trouble with his friends.
→ ________________________________________________________.
  A - 
Mr. Quang has a lot of money, which puts him in trouble with his friends.
  B - 
Mr. Quang has a lot of money, whom puts him in trouble with his friends.
  C - 
Mr. Quang has a lot of money, who puts him in trouble with his friends.
  D - 
Mr. Quang has a lot of money, whose puts him in trouble with his friends.
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh - ST]
Xem Nhiều nhất
English 10 - Test 388
English 10 - Test 391
English 10 - Test 294
English 10 - Test 228
English 10 - Test 318
English 10 - Test 131
English Practice - Lesson 124
General Grammar - Test 75
English Practice - Lesson 122
English 10 - Test 123
English 10 - Test 206
Grammar For Grade 10 - Test 05 - Adjectives and Adverbs
English Practice - Lesson 115
English 10 - Test 392
English Practice - Lesson 118
English Practice - Lesson 116
English Practice - Lesson 120
English Practice - Lesson 123
English Practice - Lesson 117
English Practice - Lesson 121
Đề Xuất
English 10 - Test 140
English 10 - Test 176
English Practice - Lesson 51
English 10 - Test 44
General Grammar - Test 11
English 10 - Test 293
English 10 - Test 376
English 10 - Test 151
English 10 - Test 133
English Practice - Lesson 89
General Grammar - Test 75
English 10 - Test 204
English 10 - Test 128
General Grammar - Test 22
English Practice - Lesson 94
English 10 - Test 197
English Practice - Lesson 60
English 10 - Test 324
English 10 - Test 143
General Grammar - Test 07
Phong Bảo Official
Phong Bao Official

Phong Bảo Karaoke
Phong Bảo Karaoke
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2020 - VNEDU.ORG

free counters