WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
-----o0o-----
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 6   ||  Toán    Lịch Sử    Vật Lý    Tiếng Anh  

English 6 - Test 289
Choose the correct words to complete the sentences.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 04:55:15 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
.................... sport does she play?
  A - 
What time
  B - 
Which
  C - 
How
  D - 
When
2-
What do you do .................... it’s warm?
  A - 
when
  B - 
what
  C - 
where
  D - 
which
3-
I .................... Hue next month.
  A - 
visit
  B - 
am going to visit
  C - 
to visit
  D - 
visiting
4-
There isn’t ……………. milk in the jar.
  A - 
any
  B - 
some
  C - 
an
  D - 
a
5-
No, there aren’t ……………. noodles.
  A - 
an
  B - 
any
  C - 
a
  D - 
some
6-
I have ……………… orange.
  A - 
any
  B - 
an
  C - 
a
  D - 
some
7-
Nam often .................... fishing on the weekend.
  A - 
go
  B - 
goes
  C - 
is going
  D - 
going
8-
Do you have …………… meat?.
  A - 
some
  B - 
an
  C - 
a
  D - 
any
9-
..................... her lips full or thin?
  A - 
Are
  B - 
Is
  C - 
Do
  D - 
Does
10-
.................... color is your hair?
  A - 
Who
  B - 
What
  C - 
How
  D - 
Where
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh - ST]
Xem Nhiều nhất
English 6 - Test 299
English 6 - Test 293
English 6 - Test 292
English 6 - Test 295
English 6 - Test 294
English 6 - Test 298
English 6 - Test 296
English 6 - Test 297
English 6 - Test 207
Greetings - Test 01
Man And The Environment - Test 05
English 6 - Test 290
English 6 - Test 291
At School - Test 02
English 6 - Test 124
English 6 - Test 206
Greetings - Test 02
Greetings - Test 03
Greetings - Test 05
At School - Test 01
Đề Xuất
English 6 - Test 217
Man And The Environment - Test 10
English 6 - Test 295
English 6 - Test 294
English 6 - Test 73
At Home - Test 05
English 6 - Test 208
Things To Do - Test 05
English 6 - Test 91
English 6 - Test 125
English 6 - Test 42
The Body - Test 04
English 6 - Test 26
English 6 - Test 282
English 6 - Test 260
English 6 - Test 130
At Home - Test 10
Your House - Test 01
English 6 - Test 209
English 6 - Test 29
Phong Bảo Official
Phong Bao Official

Phong Bảo Karaoke
Phong Bảo Karaoke
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2020 - VNEDU.ORG

free counters