WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
-----o0o-----
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 10   ||  Toán    Vật Lý    Hóa Học    Sinh học    Tiếng Anh    Địa Lý    Lịch Sử    Giáo Dục Công Dân  

Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 10 - Bài 07
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 03:32:17 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Đặc điểm quan trọng nhất để phân biệt quần cư thành thị và quần cư nông thôn là:
  A - 
Mật độ dân số
  B - 
Quy mô dân số
  C - 
Chức năng sản xuất
  D - 
Lối sống
2-
Đô thị hoá là một quá trình tiến bộ trong sự phát triển xã hội nếu:
  A - 
Phổ biến rộng rãi nối sống đô thị
  B - 
Làm tăng số lượng thành phố
  C - 
Tăng số dân hoạt động trong ngành công nghiệp, dịch vụ
  D - 
Phù hợp với quá trình công nghiệp hoá
3-
Đô thị hoá là:
  A - 
Quá trình lịch sử nâng cao vai trò và chức năng của thành phố trong sự phát triển xã hội
  B - 
Quá trình nâng cao tỷ lệ dân hoạt động trong các ngành phi nông nghiệp
  C - 
Quá trình làm thay đổi hoặc xoá bỏ nối sống nông thôn
  D - 
Quá trình thu hút dân cư vào những thành phố lớn
4-
Nếu đô thị hoá không đi đôI với công nghiệp hoá, với sự phát triển kinh tế sẽ để lại hậu quả:
  A - 
Ô nhiễm môi trường
  B - 
Nạn thất nghiệp
  C - 
Tệ nạn xã hội
  D - 
Tất cả các yếu tố trên
5-
Với tốc độ đô thị hoá như hiện nay thì dự báo năm 2025 tỷ lệ dân đô thị trên thế giới sẽ là:
  A - 
61%
  B - 
65%
  C - 
75%
  D - 
83%
6-
Khi đánh giá trình độ phát triển kinh tế của một nước, tiêu chuẩn đầu tiên phải đề cập đến là:
  A - 
Tổng thu nhập quốc dân
  B - 
Thu nhập bình quân trên đầu người
  C - 
Tỷ trọng của ngành công nghiệp trong giá trị tông sản lượng ngành kinh tế quốc dân
  D - 
Số lao động tham gia trong hoạt động công nghiệp
7-
Công nghiệp có vai trò chủ đạo trong ngành kinh tế quốc dân vì:
  A - 
Cung cấp các công cụ, tư liệu sản xuất, xây dung cơ sở vất chất cho tất cả các ngành kinh tế
  B - 
Tạo ra cac sản phẩm tiêu dùng có giá trị
  C - 
Góp phần phát triển nền kinh tế và nâng cao trình độ văn minh của xã hội
  D - 
Tất cả các ý kiến trên
8-
Ngày nay, một số nước có trình độ phát triển kinh tế cao thì nhất thiết phải có:
  A - 
Tỷ lệ lao động tham gia trong hoạt động công nghiệp lớn
  B - 
Hệ thống các ngành công nghiệp hiện đại và đa dạng
  C - 
Cơ sở vững chắc về nông nghiệp
  D - 
Thị trường tiêu thụ rộng lớn
9-
Quá trình công nghiệp hoá là quá trình:
  A - 
Hiện đại hoá các ngành công nghiệp
  B - 
Từng bước tiến hành xây dung nền công nghiệp
  C - 
Xây dựng thêm nhiều ngành công nghiệp mới
  D - 
"Công nghiệp hoá" các ngành kinh tế khác
10-
Đặc điểm đặc trưng nhất của sản xuất công nghiệp là:
  A - 
Khai thác nguyên liệu
  B - 
Chế biến nguyên liệu
  C - 
Sử dụng máy móc
  D - 
Tất cả đếu đúng
 
[Người đăng: Phan Phúc Doãn - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 10 - Bài 48
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 10 - Bài 30
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 10 - Bài 19
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 10 - Bài 43
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 10 - Bài 35
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 10 - Bài 26
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 10 - Bài 37
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 10 - Bài 36
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 10 - Bài 44
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 10 - Bài 42
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 10 - Bài 22
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 10 - Bài 23
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 10 - Bài 39
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 10 - Bài 51
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 10 - Bài 41
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 10 - Bài 21
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 10 - Bài 32
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 10 - Bài 52
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 10 - Bài 33
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 10 - Bài 38
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 10 - Bài 16
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 10 - Bài 14
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 10 - Bài 57
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 10 - Bài 44
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 10 - Bài 74
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 10 - Bài 21
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 10 - Bài 36
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 10 - Bài 52
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 10 - Bài 13
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 10 - Bài 58
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 10 - Bài 45
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 10 - Bài 22
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 10 - Bài 24
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 10 - Bài 26
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 10 - Bài 51
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 10 - Bài 19
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 10 - Bài 05
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 10 - Bài 77
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 10 - Bài 56
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 10 - Bài 47
Phong Bảo Official
Phong Bao Official

Phong Bảo Karaoke
Phong Bảo Karaoke
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2020 - VNEDU.ORG

free counters