WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
-----o0o-----
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 6   ||  Toán    Lịch Sử    Vật Lý    Tiếng Anh  

The Body - Test 06
Choose the correct answer. Only one answer is correct.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 05:43:41 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Which word contains a different sound from the others?
  A - 
mean
  B - 
weather
  C - 
head
  D - 
ready
2-
A: How are your friends?
B: _______
  A - 
They’re twelve years old.
  B - 
They’re students.
  C - 
They’re very nice.
  D - 
They’re in my class.
3-
______ a round face.
  A - 
Does she have
  B - 
Is she
  C - 
Is she having
  D - 
Has she
4-
A: What are _______ ?
B: They’re strawberries.
  A - 
these
  B - 
there
  C - 
this
  D - 
that
5-
A: ______
B: We go to school early in the morning.
  A - 
When do you go to school?
  B - 
What are you doing?
  C - 
Where are you going?
  D - 
How do you go to school?
6-
Replace the underlined words with an appropriate pronoun.
Our uncle is outgoing

  A - 
She
  B - 
He
  C - 
We
  D - 
They
7-
A: _______
B: They’re orange.
  A - 
What are they?
  B - 
Who are they?
  C - 
Where are they?
  D - 
What color are they?
8-
They _____ to school.
  A - 
not walk
  B - 
aren’t walk
  C - 
haven’t walk
  D - 
don’t walk
9-
Which sentence is correct?
  A - 
Trung want buy new schoolbag because his schoolbag is old now.
  B - 
Trung wants buy a new schoolbag because his schoolbag old now.
  C - 
Trung wants to buy a new schoolbag because his schoolbag is old now.
  D - 
Trung wants to buy a schoolbag because his schoolbag are old now.
10-
Maria ______ a lot of pencils.
  A - 
has
  B - 
have
  C - 
is having
  D - 
are having
 
[Người đăng: Phan Phúc Doãn - ST]
Xem Nhiều nhất
English 6 - Test 299
English 6 - Test 293
English 6 - Test 292
English 6 - Test 295
English 6 - Test 294
English 6 - Test 298
English 6 - Test 296
English 6 - Test 297
English 6 - Test 207
Greetings - Test 01
Man And The Environment - Test 05
English 6 - Test 290
English 6 - Test 291
At School - Test 02
English 6 - Test 124
English 6 - Test 206
Greetings - Test 02
Greetings - Test 03
Greetings - Test 05
At School - Test 01
Đề Xuất
Making Plans - Test 11
English 6 - Test 59
English 6 - Test 80
English 6 - Test 210
English 6 - Test 08
English 6 - Test 268
English 6 - Test 248
Sport And Pastimes - Test 02
Places - Test 03
Man And The Environment - Test 08
English 6 - Test 183
English 6 - Test 121
English 6 - Test 167
English 6 - Test 298
Staying Healthy - Test 05
At Home - Test 07
English 6 - Test 193
English 6 - Test 151
Man And The Environment - Test 02
English 6 - Test 286
Phong Bảo Official
Phong Bao Official

Phong Bảo Karaoke
Phong Bảo Karaoke
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2020 - VNEDU.ORG

free counters