WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
-----o0o-----
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Luyện thi Đại học   ||  Toán    Vật Lý    Hóa    Sinh Học  

Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 330
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 05:27:17 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Cho các chất có công thức cấu tạo sau: CH3-CH=CH-Cl (1); Cl-CH2-CH=CH-CH3 (2); CH3-C(CH3)=CH-COOH (3); CH2=C(CH3)-COOH (4); CH3-CCl=CH-COOH (5). Hãy cho biết những chất nào có đồng phân hình học?
  A - 
(1) (2) (3)
  B - 
(1) (2) (4)
  C - 
(2) (3) (4)
  D - 
(1) (2) (5)
2-
Cho sơ đồ sau: . Hãy cho biết chất nào sau đây không thể là X?
  A - 
CH3COOC2H5
  B - 
C6H5OH
  C - 
C6H5NH3Cl
  D - 
CH3COOH
3-
Cho 2 ion Xn+ và Yn- đều có cấu hình electron là : 1s22s22p6. Tổng số hạt mang điện của Xn+ nhiều hơn của Yn- là 4 hạt. Hãy cho biết cấu hình đúng của X và Y?
  A - 
1s22s22p63s23p1 và 1s22s22p3
  B - 
1s22s22p63s1 và 1s22s22p4
  C - 
1s22s22p63s1 và 1s22s22p5
  D - 
1s22s22p63s2 và 1s22s22p4
4-
cho biết rượu nào sau đây khi tách nước thu được 3 anken (kể cả đồng phân hình học)
  A - 
isopropylic
  B - 
iso-pentylic
  C - 
tert-pentylic
  D - 
sec-butylic
5-
Người ta điều chế anilin bằng cách nitro hóa 500gam benzen rồi khử hợp chất nitro sinh ra. Khối lượng anilin thu được là bao nhiêu, biết hiệu suất của quá trình là 78%?
  A - 
362,7gam
  B - 
465,0 gam
  C - 
346,7gam
  D - 
463,4gam
6-
Cho từ từ 200 ml dung dịch HCl vào dung dịch chứa 0,15 mol Na2CO3 và 0,1 mol NaHCO3 thu được khí CO2 và dung dịch X. Cho nước vôi trong dư vào dung dịch X thu được 20 gam kết tủa. Vậy nồng độ mol/l của dung dịch HCl là:
  A - 
2,0M
  B - 
1,0M
  C - 
0,5M
  D - 
1,5M
7-
Cho hỗn hợp X gồm rượu metylic và 2 axit đơn chức kết tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng với Na dư giải phóng ra 6,72 lít khí H2 (đktc). Nếu đun nóng hỗn hợp X (xt H2SO4 đặc) thì các chất trong hỗn hợp tác dụng vừa đủ với nhau tạo thành 25 gam hỗn hợp este. Vậy 2 axit trong hỗn hợp X là:
  A - 
C2H5COOH và C3H7COOH
  B - 
HCOOH và CH3COOH
  C - 
C2H3COOH và C3H5COOH
  D - 
CH3COOH và C2H5COOH
8-
Hãy cho biết dãy các ion nào sau đây đều là bazơ?
  A - 
NO3-, CO32-, SO32- và PO43-
  B - 
CO32-; SO32-, PO43- và CH3COO-
  C - 
HCO3-; H2PO4-; CH3COO- và C6H5O-
  D - 
NH4+ , HSO- ; Al(OH)2+ và OH-
9-
Cho các chất sau: anilin (1), p-metylanilin (2); benzyl amin (3); metyl phenyl amin (4); Hãy cho bi ết những chất nào tác dụng với Br2 (dd) cho kết tủa trắng?
  A - 
(1), (2) ,(4)
  B - 
(1) ,(3), (4)
  C - 
(1) ,(2) ,(3)
  D - 
(2) ,(3) ,(4)
10-
Có các chất sau: CH3NH2 (1); NH3 (2); C6H5NH2 (3) và C6H5-NH-CH3 (4). Sự sắp xếp nào theo chiều tăng dần tính bazơ của các chất đó?
  A - 
(3) < (4) < (1) < (2)
  B - 
(3) < (4) < (2) < (1)
  C - 
(3) < (2) < (4) < (1)
  D - 
(2) < (3) < (4) < (1)
 
[Người đăng: Phan Phúc Doãn - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 488
Hóa Vô Cơ - Đề 130
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 486
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 487
Hóa Vô Cơ - Đề 103
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 484
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 485
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 493
Hóa Vô Cơ - Đề 128
Hóa Vô Cơ - Đề 126
Hóa Đại Cương - Đề 15
Hóa Đại Cương - Đề 10
Hóa Vô Cơ - Đề 104
Hóa Đại Cương - Đề 13
Hóa Vô Cơ - Đề 127
Hóa Vô Cơ - Đề 123
Hóa Vô Cơ - Đề 125
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 491
Hóa Vô Cơ - Đề 129
Hóa Vô Cơ - Đề 124
Đề Xuất
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 56
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 31
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 51
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 211
Luyện thi đại học - Đề 9
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 368
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 107
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 163
Hóa Vô Cơ - Đề 87
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 229
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 447
Hóa Đại Cương - Đề 15
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 375
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 185
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 473
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 294
Hóa Đại Cương - Đề 04
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 136
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 307
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 82
Phong Bảo Official
Phong Bao Official

Phong Bảo Karaoke
Phong Bảo Karaoke
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2020 - VNEDU.ORG

free counters