WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
-----o0o-----
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Tin Học   ||  Căn Bản    Văn Phòng    Hệ Thống - Mạng    Phần Mềm Ứng Dụng    Kỹ thuật số    Lập trình    SQL  

Trắc nghiệm Kỹ Năng Linux - Bài 06
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 04:15:24 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Phần quan trọng nhất của hệ điều hành Linux là:
  A - 
File System
  B - 
Services
  C - 
Kernel
  D - 
Shell
2-
Số phiên bản kernel của Linux có gì đặc biệt:
  A - 
Số chẵn là phiên bản ổn định
  B - 
Số lẻ là phiên bản thử nghiệm
  C - 
Không quan trọng
  D - 
Câu a và b đúng
3-
Kiến trúc Kernel Linux là:
  A - 
Static
  B - 
Microkernel
  C - 
Distributed
  D - 
Monolithic
4-
Tác giả của phiên bản hệ điều hành Linux đầu tiên là?
  A - 
Bill Gates
  B - 
Linus Tolvards
  C - 
Alan Turing
  D - 
Pascal
5-
Để liệt kê các file ẩn trong thư mục hiện hành theo ta dùng lệnh ls với tham số:
  A - 
–b
  B - 
–a
  C - 
–l
  D - 
–n
6-
Một user có username là sinhvien và home directory là /home/sinhvien. Để trở về home dir 1 cách nhanh nhất, anh ta phải dùng lệnh :
  A - 
cd
  B - 
cd /home/sinhvien
  C - 
cd / ; cd home ; cd sinhvien
  D - 
Tất cả các câu trên đều sai
7-
Làm thế nào để đọc một đĩa mềm trong Linux:
  A - 
mount /dev/fd0
  B - 
mount /dev/cdrom
  C - 
mount /dev/cd
  D - 
Không cần làm gì cả, chỉ việc đọc từ ổ a:
8-
Tập tin nào chứa thông tin các file system đang được mount:
  A - 
/etc/mntab
  B - 
/etc/mount.conf
  C - 
/etc/fstab
  D - 
/etc/modules.conf
9-
Tập tin sau đây có thuộc tính như thế nào:
-rwx--x--x hello.sh
  A - 
077
  B - 
644
  C - 
755
  D - 
711
10-
Run level nào là shutdown và halt hệ thống:
  A - 
Level 6
  B - 
Level 0
  C - 
Level 5
  D - 
Level 3
 
[Người đăng: Thành Lãm - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Công Nghệ Phần Mềm - Bài 01
Trắc Nghiệm Hệ Điều Hành - Bài 01
Trắc nghiệm Tin học - Bài 20
Trắc nghiệm Tin học - Bài 17
Trắc Nghiệm Công Nghệ Phần Mềm - Bài 02
Trắc nghiệm Tin học - Bài 11
Trắc nghiệm Tin học - Bài 13
Trắc Nghiệm Công Nghệ Phần Mềm - Bài 04
Trắc Nghiệm Công Nghệ Phần Mềm - Bài 03
Trắc nghiệm Tin học - Bài 19
Trắc Nghiệm Hệ Điều Hành - Bài 06
Trắc Nghiệm Hệ Điều Hành - Bài 18
Trắc Nghiệm Hệ Điều Hành - Bài 19
Trắc Nghiệm Multimedia - Bài 11
Trắc Nghiệm Hệ Điều Hành - Bài 02
Trắc Nghiệm Công Nghệ Phần Mềm - Bài 05
Trắc nghiệm Tin học - Bài 22
Trắc Nghiệm Công Nghệ Phần Mềm - Bài 06
Trắc Nghiệm Công Nghệ Phần Mềm - Bài 10
Trắc Nghiệm Công Nghệ Phần Mềm - Bài 07
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Phần Cứng - Bài 03
Trắc nghiệm Linux ( English ) - Bài 05
Trắc Nghiệm Kỹ Thuật Đồ Họa - Bài 26
Trắc nghiệm Linux - Bài 24
Trắc nghiệm Tin học - Bài 05
Trắc Nghiệm Hệ Điều Hành - Bài 44
Trắc Nghiệm Hệ Điều Hành - Bài 07
Trắc nghiệm Kỹ Năng Linux - Bài 06
Trắc nghiệm Kỹ Năng Linux - Bài 03
Trắc Nghiệm Phần Cứng - Bài 06
Trắc Nghiệm Hệ Điều Hành - Bài 24
Trắc Nghiệm Công Nghệ Phần Mềm - Bài 02
Trắc Nghiệm Người Dùng Windows XP - Bài 03
Trắc Nghiệm Hệ Điều Hành - Bài 36
Trắc Nghiệm Công Nghệ Phần Mềm - Bài 28
Trắc nghiệm Linux - Bài 31
Trắc Nghiệm Hệ Điều Hành - Bài 04
Trắc nghiệm Tin học - Bài 21
Trắc Nghiệm Hệ Điều Hành - Bài 42
Trắc Nghiệm Hệ Điều Hành - Bài 13
Phong Bảo Official
Phong Bao Official

Phong Bảo Karaoke
Phong Bảo Karaoke
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2020 - VNEDU.ORG

free counters