WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
-----o0o-----
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Tin Học   ||  Căn Bản    Văn Phòng    Hệ Thống - Mạng    Phần Mềm Ứng Dụng    Kỹ thuật số    Lập trình    SQL  

Trắc nghiệm Ngôn Ngữ Lập Trình C++ - Bài 56
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 05:19:57 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Which of the following statement is correct about the program given below?

  A - 
The program will print the output 1.
  B - 
The program will print the output 24.
  C - 
The program will print the output 120.
  D - 
The program will print the output garbage value.
2-
What will be the output of the following program?

  A - 
7 20
  B - 
7 19.8
  C - 
7 Garbage
  D - 
7 20.8
3-
What will be the output of the following program?

  A - 
21
  B - 
22
  C - 
31
  D - 
32
4-
What will be the output of the following program?

  A - 
2 4
  B - 
6 8
  C - 
The program will report error on Compilation.
  D - 
The program will report error on Linking.
5-
Which of the following statement is correct about the program given below?

  A - 
The program will print the output 32 0.
  B - 
The program will print the output 32 garbage-value.
  C - 
The program will print the output 32 1.
  D - 
The program will report compile time error.
6-
What will be the output of the following program?

  A - 
The program will print the output M = 130.
  B - 
The program will print the output M = 195.
  C - 
The program will print the output M = -21.
  D - 
The program will print the output M = -61.
7-
What will be the output of the following program?

  A - 
300
  B - 
200
  C - 
Garbage value
  D - 
400
8-
What will be the output of the following program?

  A - 
123
  B - 
321
  C - 
345
  D - 
12345
9-
What is correct about the following program?

  A - 
The program will print the output 20.
  B - 
The program will report run time error.
  C - 
The program will print the garbage value.
  D - 
Compilation fails due to 'operator +' cannot have default arguments.
10-
What will be the output of the following program?


  A - 
0
  B - 
314
  C - 
314.0000
  D - 
200.0000
 
[Người đăng: Thành Lãm - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Ngôn Ngữ Lập Trình C - Bài 16
Trắc nghiệm C++ - Bài 18
Trắc Nghiệm C# - Bài 42
Trắc Nghiệm Java - Bài 01
Trắc Nghiệm ASP.NET - Bài 01
Trắc nghiệm PHP - Bài 01
Trắc Nghiệm ASP.NET - Bài 02
Trắc Nghiệm ASP.NET - Bài 05
Trắc Nghiệm C++ - Bài 01
Trắc Nghiệm Ngôn Ngữ Lập Trình C - Bài 23
Trắc Nghiệm ASP.NET - Bài 04
Trắc Nghiệm Java - Bài 50
Trắc nghiệm C++ - Bài 14
Trắc Nghiệm Ngôn Ngữ Lập Trình C - Bài 02
Trắc Nghiệm Ngôn Ngữ Lập Trình C - Bài 01
Trắc Nghiệm Visual Foxpro - Bài 03
Trắc Nghiệm ASP.NET - Bài 03
Trắc Nghiệm Java - Bài 02
Trắc Nghiệm Visual Basic - Bài 08
Trắc Nghiệm ASP.NET - Bài 06
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Ngôn Ngữ Lập Trình C ( English ) - Bài 87
Trắc Nghiệm Visual Basic - Bài 38
Trắc nghiệm Linux - Bài 61
Trắc Nghiệm Ngôn Ngữ Lập Trình C ( English ) - Bài 07
Trắc nghiệm Ngôn Ngữ Lập Trình C++ - Bài 07
Trắc Nghiệm C Sharp - Bài 19
Trắc Nghiệm Ngôn Ngữ Lập Trình C ( English ) - Bài 33
Trắc Nghiệm Java - Bài 11
Trắc Nghiệm Java - Bài 07
Trắc Nghiệm Ngôn Ngữ Lập Trình C ( English ) - Bài 68
Trắc Nghiệm Thiết Kế Web Và Flash - Bài 04
Trắc nghiệm Ngôn Ngữ Lập Trình C++ - Bài 32
Trắc Nghiệm Ngôn Ngữ Lập Trình C - Bài 03
Trắc Nghiệm Thiết Kế Web (English) - Bài 46
Trắc Nghiệm C# - Bài 47
Trắc Nghiệm Thiết Kế Web Và Flash - Bài 26
Trắc Nghiệm C Sharp - Bài 11
Trắc Nghiệm Thiết Kế Web Và Flash - Bài 11
Trắc Nghiệm Visual Basic - Bài 36
Trắc Nghiệm Visual Basic - Bài 08
Phong Bảo Official
Phong Bao Official

Phong Bảo Karaoke
Phong Bảo Karaoke
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2020 - VNEDU.ORG

free counters