WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 8   ||  Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh  

Phép nhân và phép chia các đa thức - Bài 07
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 10:13:15 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Đa thức được phân tích thành nhân tử là:
  A - 
(x + 1)(x - 2)(x + 3)
  B - 
(x + 1)(x + 2)(x - 3)
  C - 
(x - 1)(x + 2)(x + 3)
  D - 
Đáp số khác
2-
Đa thức được phân tích thành nhân tử là:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
3-
Nếu x(x + 1)(x + 2)(x + 3) = 120 thì:
  A - 
x = 1 hay x = -5
  B - 
x = 2 hay x = -5
  C - 
x = 1 hay x = 5
  D - 
x = 2 hay x = 5
4-
Phân tích đa thức thành nhân tử ta được:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
Cả A và B đều sai
5-
Đa thức x(x + 1)(x + 2)(x + 3) + 1 được phân tích thành nhân tử là:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
Cả ba đáp án đều sai
6-
Đa thức được phân tích thành nhân tử là:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
Cả ba đáp án đều sai
7-
Đa thức được phân tích thành nhân tử là:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
8-
Cho , ta có:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
9-
Cho , ta có:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
10-
Giá trị của biểu thức tại x = -2, y = -100, z = 2008 là:
  A - 
2400
  B - 
2040
  C - 
2004
  D - 
Cả ba đáp án đều sai
 
[Người đăng: Trinh Doan - ST]
Xem Nhiều nhất
Hình Học Lớp 8 - Bài 10
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 38
Tứ Giác - Bài 09
Tứ Giác - Bài 01
Phương trình chứa ẩn trong dấu giá trị tuyệt đối - Bài 01
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 36
Hình Học Lớp 8 - Bài 11
Hình Học Lớp 8 - Bài 18
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 37
Hình Học Lớp 8 - Bài 20
Hình Học Lớp 8 - Bài 26
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 41
Phép nhân và phép chia các đa thức - Bài 05
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 8 - Bài 01
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 22
Hình Lăng Trụ Đứng - Hình Chóp Đều - Bài 11
Hình lăng trụ đứng - Hình chóp đều - Bài 10
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 08
Phép nhân và phép chia các đa thức - Bài 01
Phân Thức Đại Số - Bài 16
Đề Xuất
Phép nhân và phép chia các đa thức - Bài 16
Hình Học Lớp 8 - Bài 13
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 23
Phép nhân và phép chia các đa thức - Bài 13
Phân Thức Đại Số - Bài 17
Tam giác đồng dạng - Bài 05
Tam Giác Đồng Dạng - Bài 13
Tứ Giác - Bài 08
Hình lăng trụ đứng - Hình chóp đều - Bài 10
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 29
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 04
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 08
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 26
Hình Học Lớp 8 - Bài 17
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 09
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 25
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 8 - Bài 10
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 39
Hình Học Lớp 8 - Bài 23
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 12
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2022 - VNEDU.ORG

free counters