WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Luyện thi Đại học   ||  Toán    Vật Lý    Hóa    Sinh Học  

Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 03
22.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 17:57:54 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Cho 12 gam dung dịch NaOH 10% tác dụng với 5,88 gam dung dịch H3PO4 20% thu được dung dịch X. dung dịch X chứa các muối sau:
  A - 
Na3PO4.
  B - 
Na2HPO4.
  C - 
NaH2PO4, Na2HPO4.
  D - 
Na2HPO4, Na3PO4.
2-
Cho 8,8 gam hai kim loại thuộc phân nhóm chính nhóm II và ở hai chu kì liên tiếp tác dụng với HCl dư, thu được 6,72 lít H2 (đktc). Hai kim loại đó là
  A - 
Be và Mg.
  B - 
Mg và Ca.
  C - 
Mg và Zn.
  D - 
Ca và Ba.
3-
Điện phân dung dịch KCl đến khi có bọt khí thoát ra ở cả hai điện cực thì dừng lại. Dung dịch thu được có môi trường
  A - 
axit.
  B - 
bazơ.
  C - 
trung tính.
  D - 
không xác định được.
4-
Lượng quặng boxit chứa 60% Al2O3 để sản xuất 1 tấn Al (hiệu suất 100%) là
  A - 
3,148 tấn.
  B - 
4,138 tấn.
  C - 
1,667 tấn.
  D - 
1,843 tấn.
5-
Sắp xếp các cặp oxi hoá khử sau theo thứ tự tăng dần tính oxi hoá Mn2+/Mn, Cu2+/Cu, Ag+/Ag, 2H+/H2:
  A - 
Mn2+/Mn < Cu2+/Cu < Ag+/Ag < 2H+/H2.
  B - 
Mn2+/Mn < 2H+/H2 < Cu2+/Cu < Ag+/Ag.
  C - 
Mn2+/Mn < Cu2+/Cu <2H+/H2 < Ag+/Ag.
  D - 
Mn2+/Mn < 2H+/H2 < Ag+/Ag < Cu2+/Cu.
6-
Oxit cao nhất của nguyên tố X là XO2. Hợp chất hiđrua của X có công thức là
  A - 
XH
  B - 
XH2.
  C - 
XH3.
  D - 
XH4.
7-
Dựa vào quy luật biến đổi tính chất của bảng HTTH thì kim loại mạnh nhất và phi kim mạnh nhất là
  A - 
franxi và iot.
  B - 
liti và flo.
  C - 
liti và iot.
  D - 
franxi và flo.
8-
Trong một chu kì, sự biến đổi tính axit - bazơ của các oxit cao nhất và các hiđroxit tương ứng theo chiều tăng của điện tích hạt nhân là
  A - 
tính axit và bazơ đều tăng.
  B - 
tính axit và bazơ đều giảm.
  C - 
tính axit tăng dần, tính bazơ giảm dần.
  D - 
tính axit giảm dần, tính bazơ tăng dần.
9-
Hai nguyên tố A và B thuộc cùng một phân nhóm chính ở chu kì 2 và 3 có số đơn vị điện tích hạt nhân hơn kém nhau là
  A - 
8
  B - 
18
  C - 
2
  D - 
10
10-
Nguyên tử của nguyên tố hóa học nào có cấu hình electron sau:
1s22s22p63s23p64s1
  A - 
Na
  B - 
Ca
  C - 
K
  D - 
Ba
 
[Người đăng: Phan Phúc Doãn - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 488
Hóa Vô Cơ - Đề 130
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 486
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 487
Hóa Vô Cơ - Đề 103
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 485
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 484
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 493
Hóa Vô Cơ - Đề 128
Hóa Vô Cơ - Đề 126
Hóa Đại Cương - Đề 15
Hóa Đại Cương - Đề 10
Hóa Vô Cơ - Đề 104
Hóa Vô Cơ - Đề 127
Hóa Đại Cương - Đề 13
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 491
Hóa Vô Cơ - Đề 123
Hóa Vô Cơ - Đề 125
Hóa Vô Cơ - Đề 129
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 489
Đề Xuất
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 387
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 264
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 455
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 408
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 213
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 371
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 318
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 214
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 293
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 215
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 171
Hóa Vô Cơ - Đề 98
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 175
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 368
Hóa Vô Cơ - Đề 72
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 92
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 380
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 161
Luyện thi đại học - Đề 12
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 14
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2020 - VNEDU.ORG

free counters