WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 6   ||  Toán    Lịch Sử    Vật Lý    Tiếng Anh  

Things To Do - Test 09
Choose the word that best fits each of the blank spaces.

Hi. I'm Ba. I get up at six. I take a shower. Then I eat a big breakfast. I go to school ___(1)____ a quarter to seven. I have ____(2)_____ from seven to a quarter past eleven. At half past eleven, I have lunch. ___(3)____ the afternoon, I play games. I go home at five o'clock. In the evening, I ____(4)_____ television. I do my homework. I go ____(5)_____ bed at ten o'clock.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 02:54:25 (Server time)
Số câu hỏi: 5.   Tổng điểm: 5
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
-
  A - 
in
  B - 
at
  C - 
on
  D - 
for
2-
-
  A - 
classroom
  B - 
classes
  C - 
schools
  D - 
floors
3-
-
  A - 
In
  B - 
At
  C - 
On
  D - 
4-
-
  A - 
listen
  B - 
play
  C - 
watch
  D - 
get
5-
-
  A - 
to
  B - 
for
  C - 
from
  D - 
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh - ST]
Xem Nhiều nhất
English 6 - Test 299
English 6 - Test 293
English 6 - Test 292
English 6 - Test 295
English 6 - Test 294
English 6 - Test 297
English 6 - Test 298
English 6 - Test 296
English 6 - Test 207
Greetings - Test 01
Man And The Environment - Test 05
English 6 - Test 291
English 6 - Test 290
At School - Test 02
English 6 - Test 124
English 6 - Test 206
Greetings - Test 02
Greetings - Test 03
Greetings - Test 05
At School - Test 01
Đề Xuất
English 6 - Test 160
English 6 - Test 296
English 6 - Test 31
Staying Healthy - Test 05
English 6 - Test 222
Out And About - Test 03
English 6 - Test 251
English 6 - Test 208
English 6 - Test 92
English 6 - Test 211
Your House - Test 03
Making Plans - Test 05
Staying Healthy - Test 01
Out And About - Test 08
English 6 - Test 124
English 6 - Test 77
English 6 - Test 179
English 6 - Test 155
English 6 - Test 19
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters