WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 6   ||  Toán    Lịch Sử    Vật Lý    Tiếng Anh  

Places - Test 10
Choose true, falsse or no information.

Hello. My name's Thuy. I'm 12 and I'm student. I have a brother, Minh. He's 20. Our house is near a lake. It has a yard. It's a beautiful house. There is a hotel near the lake. There is a park near the hotel. There are trees and flowers in the park. There is rice paddy near our house.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 11:07:44 (Server time)
Số câu hỏi: 5.   Tổng điểm: 5
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Thuy is twenty years old.
  A - 
True
  B - 
False
  C - 
No information
2-
Thuy is a student.
  A - 
True
  B - 
False
  C - 
No information
3-
Thuy has a sister.
  A - 
True
  B - 
False
  C - 
No information
4-
Thuy's house is near a lake.
  A - 
True
  B - 
False
  C - 
No information
5-
There are two people in her family.
  A - 
True
  B - 
False
  C - 
No information
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh - ST]
Xem Nhiều nhất
English 6 - Test 299
English 6 - Test 292
English 6 - Test 293
English 6 - Test 295
English 6 - Test 294
English 6 - Test 298
English 6 - Test 296
English 6 - Test 297
Greetings - Test 01
English 6 - Test 207
English 6 - Test 290
English 6 - Test 291
Man And The Environment - Test 05
At School - Test 02
Big Or Small - Test 05
English 6 - Test 124
Greetings - Test 02
English 6 - Test 206
Greetings - Test 05
Greetings - Test 03
Đề Xuất
English 6 - Test 128
Big or Small - Test 11
English 6 - Test 76
English 6 - Test 227
English 6 - Test 188
English 6 - Test 202
English 6 - Test 125
Making Plans - Test 03
Activities And Seasons - Test 11
Greetings - Test 03
English 6 - Test 194
English 6 - Test 187
At Home - Test 03
Sport And Pastimes - Test 05
Places - Test 11
English 6 - Test 146
English 6 - Test 94
Man And The Environment - Test 06
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2023 - VNEDU.ORG

free counters