WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 6   ||  Toán    Lịch Sử    Vật Lý    Tiếng Anh  

Your House - Test 09
Choose the word that best fits each of the blank spaces.

Dear Lan,
Thank you ____(1)______ your letter. I'm in the country with my friend, Minh. He lives in ____(2)_____ old house. But it is beautiful. In front of the house, there is a ___(3)____ garden. Behind ___(4)____ the house, there is a well. To the left of the house, there are paddy fields. To the right of the hosue, there are ___(5)_____. Here is a photo.
Write soon,
Love,
Nam
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 10:33:37 (Server time)
Số câu hỏi: 5.   Tổng điểm: 5
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
-
  A - 
about
  B - 
with
  C - 
for
  D - 
of
2-
-
  A - 
a
  B - 
an
  C - 
the
  D - 
3-
-
  A - 
vegetable
  B - 
vegetables
  C - 
trees
  D - 
flowers
4-
-
  A - 
of
  B - 
from
  C - 
to
  D - 
5-
-
  A - 
tree
  B - 
flowers
  C - 
mountain
  D - 
store
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh - ST]
Xem Nhiều nhất
English 6 - Test 299
English 6 - Test 292
English 6 - Test 293
English 6 - Test 295
English 6 - Test 294
English 6 - Test 298
English 6 - Test 296
English 6 - Test 297
Greetings - Test 01
English 6 - Test 207
English 6 - Test 290
English 6 - Test 291
Man And The Environment - Test 05
At School - Test 02
English 6 - Test 124
Big Or Small - Test 05
Greetings - Test 02
English 6 - Test 206
Greetings - Test 03
Greetings - Test 05
Đề Xuất
English 6 - Test 100
Things To Do - Test 08
English 6 - Test 17
Big or Small - Test 10
Places - Test 11
English 6 - Test 146
English 6 - Test 221
English 6 - Test 159
English 6 - Test 68
English 6 - Test 75
English 6 - Test 281
English 6 - Test 187
English 6 - Test 169
English 6 - Test 207
What Do You Eat? - Test 01
English 6 - Test 289
At School - Test 04
English 6 - Test 39
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2022 - VNEDU.ORG

free counters