Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 6   ||  Toán    Lịch Sử    Vật Lý    Tiếng Anh  

English 6 - Test 65
Choose the correct answer. Chọn từ hoặc cụm từ đúng nhất.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 17:44:49 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
- Does she have English on Monday?
- No, she ………….
  A - 
does
  B - 
don’t
  C - 
doesn’t
  D - 
do
2-
- When do you have Math?
- I have math ………………. Monday.
  A - 
in
  B - 
on
  C - 
at
  D - 
under
3-
- …………………… do you live?
- I have in Muong Ang.
  A - 
What
  B - 
Where
  C - 
When
  D - 
How
4-
He listens ........ music.
  A - 
for
  B - 
of
  C - 
to
  D - 
about
5-
He doesn't have ................ timetable.
  A - 
he
  B - 
his
  C - 
she
  D - 
her
6-
What ......... she do after school?
  A - 
do
  B - 
time
  C - 
does
  D - 
7-
His name is Kien. He ............. a doctor.
  A - 
are
  B - 
is
  C - 
do
  D - 
does
8-
- .......... is that?
- That is my teacher.
  A - 
Who
  B - 
What
  C - 
Where
  D - 
How
9-
What ............. he do?
  A - 
are
  B - 
is
  C - 
do
  D - 
does
10-
- How ......... you?
- Fine, thanks.
  A - 
are
  B - 
old are
  C - 
many are
  D - 
do
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh -ST]
Xem Nhiều nhất
English 6 - Test 299
English 6 - Test 292
English 6 - Test 293
English 6 - Test 295
English 6 - Test 294
English 6 - Test 298
English 6 - Test 296
English 6 - Test 297
Greetings - Test 01
English 6 - Test 207
English 6 - Test 290
English 6 - Test 291
Man And The Environment - Test 05
At School - Test 02
Big Or Small - Test 05
English 6 - Test 124
Greetings - Test 02
English 6 - Test 206
Greetings - Test 05
Greetings - Test 03
Đề Xuất
The Body - Test 06
English 6 - Test 28
Places - Test 03
English 6 - Test 212
English 6 - Test 116
English 6 - Test 220
English 6 - Test 289
English 6 - Test 89
Man And The Environment - Test 06
What Do You Eat? - Test 08
Greetings - Test 07
English 6 - Test 110
English 6 - Test 84
English 6 - Test 08
English 6 - Test 123
Places - Test 06
English 6 - Test 99
English 6 - Test 264
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2023 - VNEDU.ORG

free counters