WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 6   ||  Toán    Lịch Sử    Vật Lý    Tiếng Anh  

Out And About - Test 12
Choose true, false or no information.

Hi. My name is Quang. I am a truck driver. Every morning, I travel to a farm at five o'clock. A farmer is waiting for me at the farm. We load vegetables onto the truck. Then, I drive to Ha Noi. I take the vegetables to the market. At the market, I unload the vegetables. I eat breakfast at a foodstall at seven o'clock.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 16:27:28 (Server time)
Số câu hỏi: 5.   Tổng điểm: 5
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Quang is a truck driver.
  A - 
True
  B - 
False
  C - 
No information
2-
Every days, he travels to a farm.
  A - 
True
  B - 
False
  C - 
No information
3-
He loads flowers onto the truck.
  A - 
True
  B - 
False
  C - 
No information
4-
He takes the vegetables to the market.
  A - 
True
  B - 
False
  C - 
No information
5-
He eats his lunch at home.
  A - 
True
  B - 
False
  C - 
No information
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh - ST]
Xem Nhiều nhất
English 6 - Test 299
English 6 - Test 292
English 6 - Test 293
English 6 - Test 295
English 6 - Test 294
English 6 - Test 297
English 6 - Test 298
English 6 - Test 296
English 6 - Test 207
Greetings - Test 01
Man And The Environment - Test 05
English 6 - Test 291
English 6 - Test 290
At School - Test 02
English 6 - Test 124
English 6 - Test 206
Greetings - Test 02
Greetings - Test 03
Greetings - Test 05
At School - Test 01
Đề Xuất
English 6 - Test 241
English 6 - Test 272
English 6 - Test 42
At School - Test 03
English 6 - Test 158
English 6 - Test 253
Making Plans - Test 06
At Home - Test 10
English 6 - Test 54
English 6 - Test 264
English 6 - Test 148
English 6 - Test 108
Staying Healthy - Test 09
Staying Healthy - Test 02
Things To Do - Test 03
English 6 - Test 248
English 6 - Test 208
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters