WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 6   ||  Toán    Lịch Sử    Vật Lý    Tiếng Anh  

The Body - Test 09
Choose true, false or no information.

Miss Lee is a teacher. She is tall and thin. Her face is oval. Her hair is long and black. Her eyes big and brown. Her noise is small. Her lips are red and full. She is beautiful. And she is a good teacher, too.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 11:28:29 (Server time)
Số câu hỏi: 5.   Tổng điểm: 5
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Miss Lee is a good teacher.
  A - 
True
  B - 
False
  C - 
No information
2-
Miss Lee has an oval face.
  A - 
True
  B - 
False
  C - 
No information
3-
Miss Lee's eyes are big and blue.
  A - 
True
  B - 
False
  C - 
No information
4-
Miss Lee has white and small teeth.
  A - 
True
  B - 
False
  C - 
No information
5-
Miss Lee is beautiful.
  A - 
True
  B - 
False
  C - 
No information
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh - ST]
Xem Nhiều nhất
English 6 - Test 299
English 6 - Test 292
English 6 - Test 293
English 6 - Test 295
English 6 - Test 294
English 6 - Test 298
English 6 - Test 296
English 6 - Test 297
Greetings - Test 01
English 6 - Test 207
English 6 - Test 290
English 6 - Test 291
Man And The Environment - Test 05
At School - Test 02
Big Or Small - Test 05
English 6 - Test 124
Greetings - Test 02
English 6 - Test 206
Greetings - Test 05
Greetings - Test 03
Đề Xuất
Making Plans - Test 04
Man And The Environment - Test 07
English 6 - Test 203
English 6 - Test 30
English 6 - Test 269
Out And About - Test 01
Your House - Test 09
English 6 - Test 03
English 6 - Test 136
The Body - Test 04
English 6 - Test 38
English 6 - Test 51
Man And The Environment - Test 04
English 6 - Test 181
English 6 - Test 123
English 6 - Test 96
English 6 - Test 130
English 6 - Test 46
English 6 - Test 119
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2023 - VNEDU.ORG

free counters