WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 7   ||  Toán    Vật Lý    Tiếng Anh    Lịch Sử  

English 7 - Test 33
Pick out the word with the underlined part pronounced differently from the others.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 04:40:05 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
happy
worry
Physics
why
  A - 
happy
  B - 
worry
  C - 
Physics
  D - 
why
2-
horrible
hour
house
here
  A - 
horrible
  B - 
hour
  C - 
house
  D - 
here
3-
near
clear
appear
rehearse
  A - 
near
  B - 
clear
  C - 
appear
  D - 
rehearse
4-
biology
history
English
literature
  A - 
biology
  B - 
history
  C - 
English
  D - 
literature
5-
music
community
computer
junior
  A - 
music
  B - 
community
  C - 
computer
  D - 
junior
6-
rack
math
snack
library
  A - 
rack
  B - 
math
  C - 
snack
  D - 
library
7-
hoop
school
indoors
shoot
  A - 
hoop
  B - 
school
  C - 
indoors
  D - 
shoot
8-
copy
globe
problem
comic
  A - 
copy
  B - 
globe
  C - 
problem
  D - 
comic
9-
teenager
together
guitar
game
  A - 
teenager
  B - 
together
  C - 
guitar
  D - 
game
10-
talk
call
imagine
all
  A - 
talk
  B - 
call
  C - 
imagine
  D - 
all
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh -ST]
Xem Nhiều nhất
English 7 - Test 184
English 7 - Test 181
English 7 - Test 182
English 7 - Test 183
English 7 - Test 180
English 7 - Test 179
English 7 - Test 177
English 7 - Test 01
English 7 - Test 178
English 7 - Test 176
English 7 - Test 185
English 7 - Test 35
English 7 - Test 31
At Home And Away - Test 02
English 7 - Test 02
English 7 - Test 154
English 7 - Test 155
English 7 - Test 32
English 7 - Test 175
English 7 - Test 04
Đề Xuất
After School - Test 03
Work And Play - Test 03
Places - Test 10
English 7 - Test 02
The World Of Work - Test 10
English 7 - Test 178
English 7 - Test 34
English 7 - Test 01
English 7 - Test 161
Work And Play - Test 08
English 7 - Test 56
Personal Information - Test 10
Work And Play - Test 01
At School - Test 08
English 7 - Test 89
The World Of Work - Test 09
English 7 - Test 83
English 7 - Test 153
English 7 - Test 140
At School - Test 06
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters