WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 8   ||  Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh  

Our Past - Test 04
Choose the words or phrases that are not correct in Standard English.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 01:23:25 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Mozart started composing at the age of five and writing more than 600 pieces of music.
                            A          B            C                 D
  A - 
A
  B - 
B
  C - 
C
  D - 
D
2-
The course begins in 12 May and ends sometime in August.
                      A    B                      C                  D
  A - 
A
  B - 
B
  C - 
C
  D - 
D
3-
How could you be so cruel with someone who never did you any harm?
          A                 B           C                                   D
  A - 
A
  B - 
B
  C - 
C
  D - 
D
4-
James had to chose between getting a job or going to college.
           A          B                            C                   D
  A - 
A
  B - 
B
  C - 
C
  D - 
D
5-
I tried to ask a question, but just made myself look fool.
          A      B                                        C               D
  A - 
A
  B - 
B
  C - 
C
  D - 
D
6-
He wokes up and finded himself in the hospital.
                 A          B         C                  D
  A - 
A
  B - 
B
  C - 
C
  D - 
D
7-
On Christmas, neighborhoods are beautiful with many bright Christmas lights.
A                                             B                C                                         D
  A - 
A
  B - 
B
  C - 
C
  D - 
D
8-
When he told me the price, I nearly died for shock.
                A         B                C             D
  A - 
A
  B - 
B
  C - 
C
  D - 
D
9-
It’s a traditional to sing ’Auld Lang Syne’ on New Year’s Eve.
 A          B                                                C             D
  A - 
A
  B - 
B
  C - 
C
  D - 
D
10-
Many people wisdom stayed at home in the bad weather.
  A                    B                 C                    D
  A - 
A
  B - 
B
  C - 
C
  D - 
D
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh -ST]
Xem Nhiều nhất
Our Past - Test 03
Country Life And City Life - Test 04
Computers - Test 9
Wonders Of The World - Test 13
At Home - Test 08
Making Arrangements - Test 12
My Friend - Test 14
English 8 - Test 236
English 8 - Test 127
Our Past - Test 01
My Friend - Test 01
My Friend - Test 12
English 8 - Test 234
English 8 - Test 235
Making Arrangements - Test 10
English 8 - Test 52
Our Past - Test 02
Making Arrangements - Test 06
My Friend - Test 11
English 8 - Test 124
Đề Xuất
Making Arrangements - Test 15
The Young Pioneers Club - Test 02
Recycling - Test 05
English 8 - Test 49
The Young Pioneers Club - Test 09
English 8 - Test 134
Making Arrangements - Test 07
At Home - Test 09
Traveling Around Viet Nam - Test 08
English 8 - Test 187
English 8 - Test 152
English 8 - Test 207
English 8 - Test 133
English 8 - Test 94
English 8 - Test 183
English 8 - Test 36
English 8 - Test 101
Wonders Of The World - Test 13
A Vacation Abroad - Test 05
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters