Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 6   ||  Toán    Lịch Sử    Vật Lý    Tiếng Anh  

The Body - Test 12
Choose the word or phrases that are not correct.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 04:37:18 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
She washes her long hair now.
   A       B     C    D
  A - 
A
  B - 
B
  C - 
C
  D - 
D
2-
He is brushing his teeth every morning.
              A         B    C                  D
  A - 
A
  B - 
B
  C - 
C
  D - 
D
3-
He works on Monday to Friday.
 A     B     C                 D
  A - 
A
  B - 
B
  C - 
C
  D - 
D
4-
How many books do he have?
  A                 B     C         D
  A - 
A
  B - 
B
  C - 
C
  D - 
D
5-
She goes to London by a plane.
 A      B   C                        D
  A - 
A
  B - 
B
  C - 
C
  D - 
D
6-
They cleaning their big house at six o'clock.
   A          B               C            D
  A - 
A
  B - 
B
  C - 
C
  D - 
D
7-
We go to school every mornings.
       A  B     C                    D
  A - 
A
  B - 
B
  C - 
C
  D - 
D
8-
Does he brush his teeth and takes a shower every morning?
   A           B                            C                                   D
  A - 
A
  B - 
B
  C - 
C
  D - 
D
9-
The school is among the bookstore and the restaurant.
           A            B                 C          D
  A - 
A
  B - 
B
  C - 
C
  D - 
D
10-
There is a toungue and thirty - two tooth in our mouth.
           A        B                                   C    D
  A - 
A
  B - 
B
  C - 
C
  D - 
D
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh - ST]
Xem Nhiều nhất
English 6 - Test 299
English 6 - Test 292
English 6 - Test 293
English 6 - Test 295
English 6 - Test 294
English 6 - Test 298
English 6 - Test 297
English 6 - Test 296
Greetings - Test 01
English 6 - Test 207
English 6 - Test 290
English 6 - Test 291
Man And The Environment - Test 05
Big Or Small - Test 05
At School - Test 02
English 6 - Test 124
Greetings - Test 02
English 6 - Test 206
Greetings - Test 05
Greetings - Test 03
Đề Xuất
English 6 - Test 14
Things To Do - Test 03
At Home - Test 03
English 6 - Test 211
Places - Test 11
English 6 - Test 238
English 6 - Test 290
English 6 - Test 130
The Body - Test 09
Out And About - Test 06
English 6 - Test 11
Making Plans - Test 04
English 6 - Test 31
English 6 - Test 219
English 6 - Test 286
The Body - Test 04
English 6 - Test 182
English 6 - Test 62
Greetings - Test 08
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2023 - VNEDU.ORG

free counters