WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 8   ||  Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh  

Our Past - Test 05
Choose the word or phrase that best completes each unfinished sentence below.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 05:13:51 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
His wife ______ five years ago.
  A - 
die
  B - 
died
  C - 
dies
  D - 
was dying
2-
We usually open our present_______midnight.
  A - 
in
  B - 
at
  C - 
on
  D - 
when
3-
_____ Thanksgiving Day, families come together for a special dinner.
  A - 
In
  B - 
At
  C - 
On
  D - 
When
4-
Where ______ before you moved here?
  A - 
did you use to live
  B - 
did you use
  C - 
used you to live
  D - 
used to you
5-
She is dying______ cancer.
  A - 
with
  B - 
of
  C - 
because of
  D - 
by
6-
The frog changed______ a handsome prince.
  A - 
in
  B - 
to
  C - 
into
  D - 
from
7-
The committee decided ______ the offer.
  A - 
to accept
  B - 
for accepting
  C - 
accepting
  D - 
accept
8-
His wife recently gave birth to a______ .
  A - 
daughter
  B - 
niece
  C - 
nephew
  D - 
children
9-
You have nothing to ______ by telling the truth.
  A - 
loose
  B - 
lose
  C - 
loss
  D - 
lost
10-
He’s getting very ___________ about his holiday.
  A - 
eager
  B - 
funny
  C - 
worried
  D - 
pleased
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh -ST]
Xem Nhiều nhất
Our Past - Test 03
Country Life And City Life - Test 04
Computers - Test 9
Wonders Of The World - Test 13
At Home - Test 08
Making Arrangements - Test 12
My Friend - Test 14
English 8 - Test 127
English 8 - Test 236
Our Past - Test 01
My Friend - Test 01
My Friend - Test 12
English 8 - Test 234
English 8 - Test 235
Making Arrangements - Test 10
English 8 - Test 52
Our Past - Test 02
Making Arrangements - Test 06
My Friend - Test 11
English 8 - Test 124
Đề Xuất
Inventions - Test 9
English 8 - Test 104
Festivals - Test 08
My Neighborhood - Test 03
Traveling Around Viet Nam - Test 12
English 8 - Test 48
Inventions - Test 12
English 8 - Test 147
English 8 - Test 87
English 8 - Test 212
English 8 - Test 169
Country Life And City Life - Test 03
English 8 - Test 51
English 8 - Test 223
English 8 - Test 66
The Young Pioneers Club - Test 09
Recycling - Test 13
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters