WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 8   ||  Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh  

The Young Pioneers Club - Test 05
Choose the words or phrases that are not correct in Standard English.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 01:18:32 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
He can remember to be in the hospital when he was four.
       A                    B   C                                   D
  A - 
A
  B - 
B
  C - 
C
  D - 
D
2-
She finds it difficulty to get out now with her bad leg.
        A             B              C                          D
  A - 
A
  B - 
B
  C - 
C
  D - 
D
3-
They ought to spend a lot of money on cleaning out the beach.
                  A                   B             C               D
  A - 
A
  B - 
B
  C - 
C
  D - 
D
4-
Could you give me a small favor?
   A              B       C   D
  A - 
A
  B - 
B
  C - 
C
  D - 
D
5-
You should participate to the recycling program.
          A                       B          C            D
  A - 
A
  B - 
B
  C - 
C
  D - 
D
6-
How many countries will, participate on the Olympic Games?
                      A         B                   C                          D
  A - 
A
  B - 
B
  C - 
C
  D - 
D
7-
Smoking can lead for heart disease.
                A          B    C       D
  A - 
A
  B - 
B
  C - 
C
  D - 
D
8-
They are planning raising fund for the poor.
         A                   B              C   D
  A - 
A
  B - 
B
  C - 
C
  D - 
D
9-
Does her grandpa live on 73 Albert Street?
  A     B       C             D
  A - 
A
  B - 
B
  C - 
C
  D - 
D
10-
Take this form to your teacher and ask her sign it.
          A           B                      C               D
  A - 
A
  B - 
B
  C - 
C
  D - 
D
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh -ST]
Xem Nhiều nhất
Our Past - Test 03
Country Life And City Life - Test 04
Computers - Test 9
Wonders Of The World - Test 13
At Home - Test 08
Making Arrangements - Test 12
My Friend - Test 14
English 8 - Test 236
English 8 - Test 127
Our Past - Test 01
My Friend - Test 01
My Friend - Test 12
English 8 - Test 234
English 8 - Test 235
Making Arrangements - Test 10
English 8 - Test 52
Our Past - Test 02
Making Arrangements - Test 06
My Friend - Test 11
English 8 - Test 124
Đề Xuất
English 8 - Test 30
Recycling - Test 03
English 8 - Test 225
Recycling - Test 13
English 8 - Test 126
At Home - Test 09
Traveling Around Viet Nam - Test 11
English 8 - Test 01
Wonders Of The World - Test 10
English 8 - Test 99
Traveling Around Viet Nam - Test 03
English 8 - Test 40
Our Past - Test 09
English 8 - Test 02
A First - Aid Course - Test 11
English 8 - Test 96
English 8 - Test 195
English 8 - Test 146
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters