WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 7   ||  Toán    Vật Lý    Tiếng Anh    Lịch Sử  

English 7 - Test 37
Choose the word that best fits each of the blank spaces.

Yesterday, Hoa and her aunt went ___(1)__ the market. They wanted to ____(2)___ some meat, vegetables and fruit for their dinner. First, they went to the ___(3)___ stall. There was a ___(4)__ selection of meat on the stall : chicken , pork and beef. Hoa doesn't like pork and her aunt doesn't __(5)__. So they bought some beef. Next they went to the __(6)___stall. They bonght some spinach and cucumbers. Hoa likes them and ___(7)___ does her aunt. They are her aunt's favorite vegetables. Finally, Hoa and her aunt stopped __(8)__a fruit stall. They wanted to bry a papaya and a pineapple, but they __(9)__ ripe yet. There fore, they bought __(10)__ oranges in stead.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 14:37:25 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
(1)
  A - 
to
  B - 
at
  C - 
is
  D - 
on
2-
(2)
  A - 
need
  B - 
buy
  C - 
bought
  D - 
needed
3-
(3)
  A - 
fish
  B - 
rice
  C - 
meat
  D - 
water
4-
(4)
  A - 
good
  B - 
bad
  C - 
tall
  D - 
short
5-
(5)
  A - 
too
  B - 
so
  C - 
much
  D - 
either
6-
(6)
  A - 
milk
  B - 
vegetable
  C - 
water
  D - 
soda
7-
(7)
  A - 
any
  B - 
some
  C - 
so
  D - 
too
8-
(8)
  A - 
at
  B - 
on
  C - 
in
  D - 
to
9-
(9)
  A - 
was
  B - 
weren't
  C - 
are
  D - 
isn't
10-
(10)
  A - 
some
  B - 
any
  C - 
an
  D - 
the
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh - ST]
Xem Nhiều nhất
English 7 - Test 184
English 7 - Test 181
English 7 - Test 182
English 7 - Test 183
English 7 - Test 180
English 7 - Test 179
English 7 - Test 177
English 7 - Test 01
English 7 - Test 178
English 7 - Test 176
English 7 - Test 185
English 7 - Test 35
English 7 - Test 31
At Home And Away - Test 02
English 7 - Test 02
English 7 - Test 154
English 7 - Test 155
English 7 - Test 32
English 7 - Test 175
English 7 - Test 04
Đề Xuất
Work And Play - Test 08
Back To School - Test 03
After School - Test 08
Personal Information - Test 12
English 7 - Test 144
English 7 - Test 130
At School - Test 08
English 7 - Test 181
English 7 - Test 109
English 7 - Test 50
At Home - Test 05
Back To School - Test 05
English 7 - Test 170
English 7 - Test 56
Work And Play - Test 05
English 7 - Test 04
At School - Test 09
English 7 - Test 114
English 7 - Test 65
Personal Information - Test 06
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters