WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 8   ||  Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh  

Traveling Around Viet Nam - Test 02
Choose the word or phrase that best completes each unfinished sentence below.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 02:48:49 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
The flight _____ at 6.10 has been delayed.
  A - 
leave
  B - 
leaves
  C - 
leaving
  D - 
left
2-
This is the first time she _____ rice paddies.
  A - 
will see
  B - 
sees
  C - 
has seen
  D - 
saw
3-
Would you mind_____ I borrowed your dictionary?
  A - 
if
  B - 
when
  C - 
that
  D - 
Ø
4-
We ______ lots of photos on vacation.
  A - 
had
  B - 
took
  C - 
did
  D - 
made
5-
The animal _____ in the forest fire was a wild pig.
  A - 
hurt
  B - 
hurted
  C - 
hurts
  D - 
hurting
6-
Would you mind _____ the window?
  A - 
to close
  B - 
closing
  C - 
about closing
  D - 
closed
7-
Welcome _____ Springfield!
  A - 
at
  B - 
to
  C - 
in
  D - 
for
8-
Accommodation in London _____ very expensive.
  A - 
is
  B - 
are
  C - 
has
  D - 
have
9-
The road ______ down to the sea is very rough.
  A - 
goes
  B - 
going
  C - 
to go
  D - 
gone
10-
______ is a large hole in the side of a mountain or under the ground.
  A - 
Waterfall
  B - 
Cave
  C - 
Bay
  D - 
Lake
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh -ST]
Xem Nhiều nhất
Our Past - Test 03
Country Life And City Life - Test 04
Computers - Test 9
Wonders Of The World - Test 13
At Home - Test 08
Making Arrangements - Test 12
My Friend - Test 14
English 8 - Test 236
English 8 - Test 127
Our Past - Test 01
My Friend - Test 01
My Friend - Test 12
English 8 - Test 234
English 8 - Test 235
Making Arrangements - Test 10
English 8 - Test 52
Our Past - Test 02
Making Arrangements - Test 06
My Friend - Test 11
English 8 - Test 124
Đề Xuất
English 8 - Test 26
English 8 - Test 27
Making Arrangements - Test 12
My Neighborhood - Test 02
English 8 - Test 80
My Friend - Test 01
The Young Pioneers Club - Test 09
English 8 - Test 23
Making Arrangements - Test 05
Computers - Test 11
English 8 - Test 181
English 8 - Test 44
English 8 - Test 191
Wonders Of The World - Test 4
Country Life And City Life - Test 07
Festivals - Test 14
English 8 - Test 12
Festivals - Test 06
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters