WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 8   ||  Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh  

Traveling Around Viet Nam - Test 06
Choose the word or phrase that best completes each unfinished sentence below.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 05:22:04 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
The vase ______ on the shelf is very beautiful.
  A - 
stands
  B - 
standing
  C - 
is standing
  D - 
stood
2-
Do you mind if I ______ your atlas for a minute?
  A - 
borrow
  B - 
will borrow
  C - 
am going to borrow
  D - 
borrowed
3-
Ann asked me not ____ anybody what happened.
  A - 
tell
  B - 
telling
  C - 
to tell
  D - 
told
4-
After ______ breakfast, I went out for a walk.
  A - 
finish
  B - 
having finished
  C - 
finished
  D - 
had finished
5-
______ is a type of white or gray stone containing calcium, used for building and making cement.
  A - 
Slope
  B - 
Limestone
  C - 
Site
  D - 
Sand
6-
China has huge _____ and onshore oil reserves.
  A - 
seaside
  B - 
remote
  C - 
outside
  D - 
offshore
7-
Do you mind _____ here for just a minute?
  A - 
to wait
  B - 
waiting
  C - 
about waiting
  D - 
waited
8-
It was late, so we decided _____ a taxi home.
  A - 
take
  B - 
to take
  C - 
taking
  D - 
took
9-
He picked the phone ______ as soon as it rang.
  A - 
on
  B - 
up
  C - 
in
  D - 
off
10-
The flight _______ at 6.10 has been delayed.
  A - 
leave
  B - 
leaves
  C - 
leaving
  D - 
left
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh -ST]
Xem Nhiều nhất
Our Past - Test 03
Country Life And City Life - Test 04
Computers - Test 9
Wonders Of The World - Test 13
Making Arrangements - Test 12
My Friend - Test 14
English 8 - Test 127
English 8 - Test 236
At Home - Test 08
Our Past - Test 01
My Friend - Test 01
My Friend - Test 12
English 8 - Test 235
English 8 - Test 234
Making Arrangements - Test 10
English 8 - Test 52
Our Past - Test 02
Making Arrangements - Test 06
My Friend - Test 11
English 8 - Test 124
Đề Xuất
A Vacation Abroad - Test 07
Making Arrangements - Test 05
English 8 - Test 40
A Vacation Abroad - Test 04
At Home - Test 13
English 8 - Test 182
A First - Aid Course - Test 06
Recycling - Test 09
English 8 - Test 178
English 8 - Test 228
Our Past - Test 12
English 8 - Test 184
English 8 - Test 62
English 8 - Test 151
English 8 - Test 188
English 8 - Test 128
English 8 - Test 21
Study Habits - Test 09
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2020 - VNEDU.ORG

free counters