WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 6   ||  Toán    Lịch Sử    Vật Lý    Tiếng Anh  

English 6 - Test 87
Choose true, false or no information.

Nam: I don't have my timetable. What do we have today?
Lan: It's Monday. We have English.
Nam: When do we have history?
Lan: We have it on Tuesday and Thursday.
Nam: Whe do we have math?
Lan: We have it on Monday, Wednesday and Friday.
Nam: Do we have homework today?
Lan: No, we don't
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 09:35:14 (Server time)
Số câu hỏi: 5.   Tổng điểm: 5
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Nam doesn't have his timetable.
  A - 
True
  B - 
False
  C - 
No information
2-
Nam and Lan have English and math on Monday.
  A - 
True
  B - 
False
  C - 
No information
3-
They don't have literature.
  A - 
True
  B - 
False
  C - 
No information
4-
They have history on Monday, Wednesday and Friday.
  A - 
True
  B - 
False
  C - 
No information
5-
They don't have home work today.
  A - 
True
  B - 
False
  C - 
No informatiion
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh - ST]
Xem Nhiều nhất
English 6 - Test 299
English 6 - Test 292
English 6 - Test 293
English 6 - Test 295
English 6 - Test 294
English 6 - Test 298
English 6 - Test 296
English 6 - Test 297
Greetings - Test 01
English 6 - Test 207
English 6 - Test 290
English 6 - Test 291
Man And The Environment - Test 05
At School - Test 02
English 6 - Test 124
Big Or Small - Test 05
Greetings - Test 02
English 6 - Test 206
Greetings - Test 03
Greetings - Test 05
Đề Xuất
English 6 - Test 128
English 6 - Test 287
English 6 - Test 102
English 6 - Test 58
Things To Do - Test 03
English 6 - Test 193
English 6 - Test 285
At Home - Test 08
English 6 - Test 191
Man And The Environment - Test 01
English 6 - Test 12
English 6 - Test 61
Big or Small - Test 08
Man And The Environment - Test 05
Out And About - Test 11
Making Plans - Test 06
English 6 - Test 129
Out And About - Test 09
Your House - Test 01
English 6 - Test 147
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2022 - VNEDU.ORG

free counters