Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 8   ||  Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh  

A Vacation Abroad - Test 03
Choose the word or phrase that best completes each unfinished sentence below.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 18:52:09 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Miss Brown_____ us last week because our teacher was ill.
  A - 
teaches
  B - 
is teaching
  C - 
was teaching
  D - 
has taught
2-
You _____ come and visit us again some time.
  A - 
should
  B - 
must
  C - 
need
  D - 
could
3-
I’m usually _____ in the evening.
  A - 
tired
  B - 
relaxed
  C - 
not busy
  D - 
not at home
4-
I picked up a copy of their summer travel_____ .
  A - 
paper
  B - 
magazine
  C - 
book
  D - 
brochure
5-
While the choir _____ Christmas carols, we were making them some cocoa.
  A - 
are singing
  B - 
were singing
  C - 
sang
  D - 
have sung
6-
Would you like _____ for a drink?
  A - 
go
  B - 
to go
  C - 
going
  D - 
went
7-
_____ is hot liquid rock that comes out of a volcano.
  A - 
Limestone
  B - 
Marble
  C - 
Lava
  D - 
Ice
8-
When I was a child, I _______ my ball through the window.
  A - 
was always kicking
  B - 
always was kicking
  C - 
was kicking always
  D - 
kicked always
9-
I was born in a small village _____Lantau Island.
  A - 
on
  B - 
for
  C - 
in
  D - 
10-
We went_____ a 10-day tour of central Africa.
  A - 
on
  B - 
for
  C - 
in
  D - 
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh -ST]
Ghé thăm Kênh của Vị Sư "hai lần chết đi sống lại"
Tu Si Chau Soc Thon

https://www.youtube.com/channel/UCoyC9WTTVR-M3qpTKKEXGnQ

Chau Soc Thon Official Channel


Phong Bảo Official
Phong Bao Official
Xem Nhiều nhất
Traveling Around Viet Nam - Test 12
Traveling Around Viet Nam - Test 13
Computers - Test 9
Making Arrangements - Test 12
Wonders Of The World - Test 13
At Home - Test 08
Our Past - Test 03
English 8 - Test 139
Country Life And City Life - Test 04
English 8 - Test 236
My Friend - Test 12
English 8 - Test 52
English 8 - Test 127
My Friend - Test 14
At Home - Test 04
My Friend - Test 03
English 8 - Test 227
Making Arrangements - Test 10
English 8 - Test 235
English 8 - Test 234
Đề Xuất
Computers - Test 10
Making Arrangements - Test 01
English 8 - Test 225
English 8 - Test 161
English 8 - Test 43
English 8 - Test 156
Computers - Test 4
English 8 - Test 15
English 8 - Test 119
Festivals - Test 06
My Friend - Test 12
My Neighborhood - Test 05
Inventions - Test 11
Making Arrangements - Test 10
English 8 - Test 165
My Friend - Test 11
English 8 - Test 192
English 8 - Test 105
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters