Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 8   ||  Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh  

A Vacation Abroad - Test 03
Choose the word or phrase that best completes each unfinished sentence below.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 05:23:37 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Miss Brown_____ us last week because our teacher was ill.
  A - 
teaches
  B - 
is teaching
  C - 
was teaching
  D - 
has taught
2-
You _____ come and visit us again some time.
  A - 
should
  B - 
must
  C - 
need
  D - 
could
3-
I’m usually _____ in the evening.
  A - 
tired
  B - 
relaxed
  C - 
not busy
  D - 
not at home
4-
I picked up a copy of their summer travel_____ .
  A - 
paper
  B - 
magazine
  C - 
book
  D - 
brochure
5-
While the choir _____ Christmas carols, we were making them some cocoa.
  A - 
are singing
  B - 
were singing
  C - 
sang
  D - 
have sung
6-
Would you like _____ for a drink?
  A - 
go
  B - 
to go
  C - 
going
  D - 
went
7-
_____ is hot liquid rock that comes out of a volcano.
  A - 
Limestone
  B - 
Marble
  C - 
Lava
  D - 
Ice
8-
When I was a child, I _______ my ball through the window.
  A - 
was always kicking
  B - 
always was kicking
  C - 
was kicking always
  D - 
kicked always
9-
I was born in a small village _____Lantau Island.
  A - 
on
  B - 
for
  C - 
in
  D - 
10-
We went_____ a 10-day tour of central Africa.
  A - 
on
  B - 
for
  C - 
in
  D - 
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh -ST]
Xem Nhiều nhất
Traveling Around Viet Nam - Test 12
Computers - Test 9
Traveling Around Viet Nam - Test 13
Making Arrangements - Test 12
At Home - Test 08
Wonders Of The World - Test 13
Our Past - Test 03
Country Life And City Life - Test 04
English 8 - Test 139
English 8 - Test 236
My Friend - Test 12
English 8 - Test 127
English 8 - Test 52
My Friend - Test 14
At Home - Test 04
My Friend - Test 03
Making Arrangements - Test 10
English 8 - Test 235
English 8 - Test 234
English 8 - Test 34
Đề Xuất
English 8 - Test 129
English 8 - Test 186
My Friend - Test 06
Making Arrangements - Test 04
English 8 - Test 84
Computers - Test 4
My Neighborhood - Test 06
Our Past - Test 11
English 8 - Test 90
My Friend - Test 05
English 8 - Test 69
English 8 - Test 224
Traveling Around Viet Nam - Test 01
English 8 - Test 157
Recycling - Test 02
English 8 - Test 91
English 8 - Test 100
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2023 - VNEDU.ORG

free counters