WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 8   ||  Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh  

Phân thức đại số - Bài 07
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 10:35:40 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Để phân thức có giá trị là số nguyên thì x phải nhận các giá trị nguyên là?
  A - 
{-2; -1; 0; 3}
  B - 
{-1; 0; 2; 3}
  C - 
{-3; -1; 0; 2}
  D - 
{-3; -2; -1; 0}
2-
Phân thức là tổng của các phân thức sau:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
3-
Phân thức là tổng của các phân thức sau:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
4-
Tìm các số A, B, C để có

  A - 
A = 1, B = 1, C = 2
  B - 
A = 1, B = 2, C = 1
  C - 
A = 1, B = -1, C = 2
  D - 
A = 2, B = 1, C = 1
5-
Nếu thì:
  A - 
A = 1, B = 0, C = 2
  B - 
A = 1, B = 2, C = -1
  C - 
A = -1, B = 2, C = 1
  D - 
Một kết quả khác
6-
Tổng các phân thức
bằng:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
7-
Tổng các phân thức

bằng:
  A - 
1
  B - 
2
  C - 
3
  D - 
0
8-
Để phân thức có giá trị là số nguyên thì x phải nhận các giá trị nguyên là:
  A - 
{-4; -3; -2; 0; 6}
  B - 
{-6; -4; 0; 2; 3}
  C - 
{-2; 0; 1; 3; 4; 6}
  D - 
{-2; -3; 0; 4; 6}
9-
Rút gọn biểu thức
ta được:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
10-
Thực hiện phép tính ta được:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
 
[Người đăng: Trinh Doan - ST]
Xem Nhiều nhất
Hình Học Lớp 8 - Bài 10
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 38
Tứ Giác - Bài 09
Tứ Giác - Bài 01
Phương trình chứa ẩn trong dấu giá trị tuyệt đối - Bài 01
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 36
Hình Học Lớp 8 - Bài 11
Hình Học Lớp 8 - Bài 18
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 37
Hình Học Lớp 8 - Bài 20
Hình Học Lớp 8 - Bài 26
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 41
Phép nhân và phép chia các đa thức - Bài 05
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 8 - Bài 01
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 22
Hình Lăng Trụ Đứng - Hình Chóp Đều - Bài 11
Hình lăng trụ đứng - Hình chóp đều - Bài 10
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 08
Phép nhân và phép chia các đa thức - Bài 01
Phân Thức Đại Số - Bài 16
Đề Xuất
Hình Học Lớp 8 - Bài 02
Phép nhân và phép chia các đa thức - Bài 14
Bất Phương Trình Bậc Nhất - Bài 06
Hình lăng trụ đứng - Hình chóp đều - Bài 07
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 31
Phương trình bậc nhất một ẩn - Bài 02
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 15
Tứ Giác - Bài 08
Tam giác đồng dạng - Bài 08
Tứ Giác - Bài 01
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 8 - Bài 05
Tam giác đồng dạng - Bài 11
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 41
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 34
Tam giác đồng dạng - Bài 07
Hình Lăng Trụ Đứng - Hình Chóp Đều - Bài 12
Hình Học Lớp 8 - Bài 08
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 03
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2022 - VNEDU.ORG

free counters