WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 8   ||  Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh  

A Vacation Abroad - Test 04
Choose the words or phrases that are not correct in Standard English.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 04:57:52 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
At breakfast yesterday, I did my homework and my dad was reading a book.
          A                          B                         C                       D
  A - 
A
  B - 
B
  C - 
C
  D - 
D
2-
The farmer was riding to town while he fell off his horse.
 A                    B                       C           D
  A - 
A
  B - 
B
  C - 
C
  D - 
D
3-
Come up to my place and we will discuss it.
           A  B                C         D
  A - 
A
  B - 
B
  C - 
C
  D - 
D
4-
I will keep a day freely next week for our meeting.
   A          B         C                      D
  A - 
A
  B - 
B
  C - 
C
  D - 
D
5-
She spent her free time visit gallaries and museum.
         A            B           C                 D
  A - 
A
  B - 
B
  C - 
C
  D - 
D
6-
While I was dreaming about tigers chasing me, I was falling out of bed.
  A               B                                  C                     D
  A - 
A
  B - 
B
  C - 
C
  D - 
D
7-
When the train arrived on London, he was still asleep.
           A                    B                      C            D
  A - 
A
  B - 
B
  C - 
C
  D - 
D
8-
My sister was always got into trouble at school when she was a child.
                        A                               B              C            D
  A - 
A
  B - 
B
  C - 
C
  D - 
D
9-
I need to pick on my luggage before leaving.
          A         B            C                   D
  A - 
A
  B - 
B
  C - 
C
  D - 
D
10-
The holiday package includes of a two-day cruise along the Rhine.
  A                                        B       C                            D
  A - 
A
  B - 
B
  C - 
C
  D - 
D
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh -ST]
Xem Nhiều nhất
Our Past - Test 03
Country Life And City Life - Test 04
Computers - Test 9
Wonders Of The World - Test 13
My Friend - Test 14
English 8 - Test 127
Making Arrangements - Test 12
English 8 - Test 236
Our Past - Test 01
My Friend - Test 01
At Home - Test 08
My Friend - Test 12
English 8 - Test 235
Making Arrangements - Test 10
English 8 - Test 234
English 8 - Test 52
Our Past - Test 02
Making Arrangements - Test 06
My Friend - Test 11
English 8 - Test 124
Đề Xuất
A First - Aid Course - Test 04
At Home - Test 05
Study Habits - Test 10
English 8 - Test 221
Our Past - Test 14
A Vacation Abroad - Test 09
At Home - Test 04
Recycling - Test 06
A First - Aid Course - Test 01
Festivals - Test 08
English 8 - Test 187
Recycling - Test 10
Study Habits - Test 01
English 8 - Test 196
At Home - Test 01
English 8 - Test 82
Our Past - Test 06
English 8 - Test 163
Study Habits - Test 09
The Young Pioneers Club - Test 03
Phong Bảo Official
Phong Bao Official

Phong Bảo Karaoke
Phong Bảo Karaoke
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2020 - VNEDU.ORG

free counters