WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 8   ||  Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh  

Phương trình bậc nhất một ẩn - Bài 01
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 10:09:00 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Trong các khẳng định sau khẳng định nào sai?
  A - 
x2 + 6x = 2x2 + 1 ⇔ x = 1
  B - 
x + 3 = 4 - x ⇔ x = 0,5
  C - 
15 - 8x = 9 - 5x ⇔ x = 2
  D - 
11 - 2x = x - 1⇔ x = 4
2-
Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
3-
Cho phương trình . Trong các khẳng định sau, khẳng định nào là sai?
  A - 
Khi m = 3 thì phương trình (1) có một nghiệm duy nhất x = 2
  B - 
Khi m = -3 thì phương trình (1) vô nghiệm
  C - 
Khi m = -2 thì phương trình (1) có một nghiệm duy nhất x = 1
  D - 
Khi m = 2 thì phương trình (1) có một nghiệm duy nhất
4-
Cho phương trình , m là tham số. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?
  A - 
Khi m = -2 thì phương trình (1) vô nghiệm
  B - 
Khi m = -1 thì phương trình (1) có tập nghiệm là R
  C - 
Khi m = 1 thì phương trình (1) có một nghiệm duy nhất x = 0,5
  D - 
Phương trình (1) luôn luôn là phương trình bậc nhất một ẩn x với mọi giá trị của m
5-
Cho phương trình , m là tham số. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?
  A - 
Khi m = 2 thì phương trình (1) vô nghiệm
  B - 
Khi m = 1 thì phương trình (1) có một nghiệm là
  C - 
Khi m = -11 thì phương trình (1) có một nghiệm là x = 0,1
  D - 
Phương trình (1) luôn luôn có 1 nghiệm duy nhất nếu
6-
Nếu phương trình 2(m - 1)x = x + 10 (1) (m là tham số) nhận x = -2 làm nghiệm thì giá trị của m là:
  A - 
-1
  B - 
1
  C - 
2
  D - 
-2
7-
Nếu phương trình nhận x = 1 làm nghiệm thì giá trị của m là:
  A - 
-1
  B - 
1
  C - 
-3
  D - 
2
8-
Nếu hai phương trình 3x = x + 10 (1) và 3 - mx = -x - 2 (2) (m là tham số) tương đương với nhau thì giá trị của m là:
  A - 
1
  B - 
2
  C - 
3
  D - 
-2
9-
Nghiệm của phương trình là:
  A - 
10
  B - 
12
  C - 
14
  D - 
16
10-
Nghiệm của phương trình là:
  A - 
2006
  B - 
2009
  C - 
2007
  D - 
2008
 
[Người đăng: Trinh Doan - ST]
Xem Nhiều nhất
Hình Học Lớp 8 - Bài 10
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 38
Tứ Giác - Bài 09
Tứ Giác - Bài 01
Phương trình chứa ẩn trong dấu giá trị tuyệt đối - Bài 01
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 36
Hình Học Lớp 8 - Bài 11
Hình Học Lớp 8 - Bài 18
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 37
Hình Học Lớp 8 - Bài 20
Hình Học Lớp 8 - Bài 26
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 41
Phép nhân và phép chia các đa thức - Bài 05
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 8 - Bài 01
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 22
Hình Lăng Trụ Đứng - Hình Chóp Đều - Bài 11
Hình lăng trụ đứng - Hình chóp đều - Bài 10
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 08
Phép nhân và phép chia các đa thức - Bài 01
Phân Thức Đại Số - Bài 16
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 40
Phân thức đại số - Bài 01
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 25
Tam Giác Đồng Dạng - Bài 14
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 38
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 37
Tứ Giác - Bài 05
Phép nhân và phép chia các đa thức - Bài 07
Hình Lăng Trụ Đứng - Hình Chóp Đều - Bài 12
Tam Giác Đồng Dạng - Bài 16
Hình Học Lớp 8 - Bài 04
Tam Giác Đồng Dạng - Bài 13
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 8 - Bài 04
Phân thức đại số - Bài 09
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 15
Phân thức đại số - Bài 02
Hình Học Lớp 8 - Bài 12
Phép nhân và phép chia các đa thức - Bài 02
Phân thức đại số - Bài 10
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2022 - VNEDU.ORG

free counters