WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 8   ||  Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh  

Festivals - Test 01
Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the others.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 01:23:25 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
-
  A - 
festival
  B - 
man
  C - 
fat
  D - 
grand
2-
-
  A - 
carol
  B - 
export
  C - 
patron
  D - 
custom
3-
-
  A - 
upset
  B - 
custom
  C - 
return
  D - 
unsuitable
4-
-
  A - 
saint
  B - 
tailor
  C - 
explain
  D - 
said
5-
-
  A - 
beach
  B - 
catch
  C - 
church
  D - 
Christmas
6-
-
  A - 
base
  B - 
ancient
  C - 
decorate
  D - 
final
7-
-
  A - 
invite
  B - 
prize
  C - 
design
  D - 
activity
8-
-
  A - 
pottery
  B - 
professor
  C - 
position
  D - 
tailor
9-
-
  A - 
teammate
  B - 
spread
  C - 
leader
  D - 
please
10-
-
  A - 
plumber
  B - 
rub
  C - 
bamboo
  D - 
unsuitable
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh -ST]
Xem Nhiều nhất
Traveling Around Viet Nam - Test 12
Computers - Test 9
Our Past - Test 03
At Home - Test 08
Country Life And City Life - Test 04
Making Arrangements - Test 12
Wonders Of The World - Test 13
My Friend - Test 14
English 8 - Test 236
English 8 - Test 127
My Friend - Test 12
My Friend - Test 01
Our Past - Test 01
English 8 - Test 52
Making Arrangements - Test 10
English 8 - Test 235
English 8 - Test 234
Making Arrangements - Test 06
Our Past - Test 02
My Friend - Test 11
Đề Xuất
Recycling - Test 11
Computers - Test 4
English 8 - Test 64
Country Life And City Life - Test 10
English 8 - Test 132
A First - Aid Course - Test 11
English 8 - Test 172
English 8 - Test 209
English 8 - Test 183
English 8 - Test 51
English 8 - Test 02
Recycling - Test 07
My Neighborhood - Test 02
Study Habits - Test 13
Study Habits - Test 09
My Friend - Test 04
Study Habits - Test 02
My Neighborhood - Test 01
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters