WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 8   ||  Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh  

Phương trình bậc nhất một ẩn - Bài 04
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 02:02:31 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Phương trình x(x + 1)(x - 1)(x + 2) = 24 có số nghiệm là:
  A - 
4 nghiệm
  B - 
2 nghiệm
  C - 
Vo nghiệm
  D - 
3 nghiệm
2-
Tập nghiệm của phương trình là:
  A - 
  B - 
{-1; 1; 2}
  C - 
{-2; -1; 1}
  D - 
Cả ba đáp án đều sai
3-
Phương trình có số nghiệm là:
  A - 
6 nghiệm
  B - 
4 nghiệm
  C - 
Vô nghiệm
  D - 
3 nghiệm
4-
Phương trình (x + 2)(x + 3)(x - 5)(x - 6) = 180 có số nghiệm là:
  A - 
4 nghiệm
  B - 
Vô nghiệm
  C - 
3 người
  D - 
2 nghiệm
5-
Phương trình có số nghiệm là:
  A - 
4 nghiệm
  B - 
3 nghiệm
  C - 
2 nghiệm
  D - 
1 nghiệm
6-
Phương trình có số nghiệm là:
  A - 
Vô số nghiệm
  B - 
Vô nghiệm
  C - 
Hai nghiệm
  D - 
1 nghiệm
7-
Phương trình có số nghiệm nguyên là:
  A - 
5
  B - 
6
  C - 
4
  D - 
3
8-
Phương trình có nghiệm là:
  A - 
2
  B - 
3
  C - 
-2
  D - 
Cả 3 đáp án đều sai
9-
Phương trình có số nghiệm âm là:
  A - 
1
  B - 
2
  C - 
3
  D - 
0
10-
Cho phương trình . Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?
  A - 
Điều kiện xác định của phương trình là x ≠ -1 và x ≠ 2
  B - 
Phương trình có một nghiệm là x = -3
  C - 
Phương trình có một nghiệm là x = 3
  D - 
Phương trình có duy nhất một nghiệm
 
[Người đăng: Trinh Doan - ST]
Xem Nhiều nhất
Hình Học Lớp 8 - Bài 10
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 38
Tứ Giác - Bài 09
Phương trình chứa ẩn trong dấu giá trị tuyệt đối - Bài 01
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 36
Tứ Giác - Bài 01
Hình Học Lớp 8 - Bài 18
Hình Học Lớp 8 - Bài 11
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 37
Hình Học Lớp 8 - Bài 20
Hình Học Lớp 8 - Bài 26
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 41
Phép nhân và phép chia các đa thức - Bài 05
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 8 - Bài 01
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 22
Hình Lăng Trụ Đứng - Hình Chóp Đều - Bài 11
Hình lăng trụ đứng - Hình chóp đều - Bài 10
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 08
Phép nhân và phép chia các đa thức - Bài 01
Phân Thức Đại Số - Bài 16
Đề Xuất
Hình Lăng Trụ Đứng - Hình Chóp Đều - Bài 14
Tam giác đồng dạng - Bài 07
Phép nhân và phép chia các đa thức - Bài 03
Hình Học Lớp 8 - Bài 24
Hình Học Lớp 8 - Bài 09
Phân thức đại số - Bài 07
Tam Giác Đồng Dạng - Bài 14
Hình Học Lớp 8 - Bài 04
Bất phương trình bậc nhất - Bài 05
Phép nhân và phép chia các đa thức - Bài 16
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 26
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 05
Phép nhân và phép chia các đa thức - Bài 07
Tam giác đồng dạng - Bài 10
Phân Thức Đại Số - Bài 11
Phương trình bậc nhất một ẩn - Bài 01
Hình Học Lớp 8 - Bài 08
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 03
Tứ Giác - Bài 01
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2022 - VNEDU.ORG

free counters