WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 6   ||  Toán    Lịch Sử    Vật Lý    Tiếng Anh  

Activities And Seasons - Test 10
Choose the word that has the underlined part pronounced differently.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 01:07:24 (Server time)
Số câu hỏi: 5.   Tổng điểm: 5
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
-
  A - 
take
  B - 
late
  C - 
table
  D - 
fall
2-
-
  A - 
winter
  B - 
spring
  C - 
like
  D - 
fishing
3-
-
  A - 
hot
  B - 
cold
  C - 
soccer
  D - 
volleyball
4-
-
  A - 
music
  B - 
hundred
  C - 
summer
  D - 
bus
5-
-
  A - 
weather
  B - 
season
  C - 
wear
  D - 
breakfast
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh - ST]
Xem Nhiều nhất
English 6 - Test 299
English 6 - Test 293
English 6 - Test 292
English 6 - Test 295
English 6 - Test 294
English 6 - Test 297
English 6 - Test 298
English 6 - Test 296
English 6 - Test 207
Greetings - Test 01
Man And The Environment - Test 05
English 6 - Test 291
English 6 - Test 290
At School - Test 02
English 6 - Test 124
English 6 - Test 206
Greetings - Test 02
Greetings - Test 03
Greetings - Test 05
At School - Test 01
Đề Xuất
English 6 - Test 29
English 6 - Test 68
English 6 - Test 143
English 6 - Test 254
English 6 - Test 263
Your House - Test 10
Activities And Seasons - Test 07
English 6 - Test 89
Activities And Seasons - Test 06
English 6 - Test 224
English 6 - Test 255
English 6 - Test 274
At Home - Test 05
Sport And Pastimes - Test 06
English 6 - Test 48
English 6 - Test 282
Man And The Environment - Test 11
English 6 - Test 209
English 6 - Test 288
English 6 - Test 164
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters