Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 6   ||  Toán    Lịch Sử    Vật Lý    Tiếng Anh  

Activities And Seasons - Test 11
Read the following passage and choose the item that best answers each of the questions about it.

In the summer holidays, Phong's family go to the bach for three or four days. They always go to Vung Tau in the south of Vietnam. They usually stay in a hotel but somtimes they stay in a small house near the sea.
Every morning, they go to the beach. Phong goes swimming but his sister never swims. She plays volleyball on the beach. Volleyball is her favorite sport.
They usually have sandwiches for lunch or sometimes they go to a small restaurant. In the afternoons, they walk. In the evenings, they often go to the cinema or the theater.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 06:17:25 (Server time)
Số câu hỏi: 5.   Tổng điểm: 5
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
What do Phong's family do in summer holidays?
  A - 
They go to Vung Tau.
  B - 
They go to DaLat.
  C - 
They stay at home.
2-
Where do they usually stay in Vung Tau?
  A - 
At a friend's house.
  B - 
In a hotel.
  C - 
No information
3-
What is PHong's favorite sport?
  A - 
Swimming
  B - 
Volleyball
  C - 
No information
4-
What do they usually have for lunch?
  A - 
Rice and fish.
  B - 
Sandwiches.
  C - 
Bread and orange juice.
5-
What do they do in Vung Tau in the evenings?
  A - 
They walk.
  B - 
They do to the ciname.
  C - 
No information.
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh - ST]
Xem Nhiều nhất
English 6 - Test 299
English 6 - Test 292
English 6 - Test 293
English 6 - Test 295
English 6 - Test 294
English 6 - Test 298
English 6 - Test 297
English 6 - Test 296
Greetings - Test 01
English 6 - Test 207
English 6 - Test 290
English 6 - Test 291
Man And The Environment - Test 05
Big Or Small - Test 05
At School - Test 02
English 6 - Test 124
Greetings - Test 02
English 6 - Test 206
Greetings - Test 05
Greetings - Test 03
Đề Xuất
Man And The Environment - Test 07
English 6 - Test 133
English 6 - Test 201
Out And About - Test 07
English 6 - Test 257
English 6 - Test 75
English 6 - Test 169
English 6 - Test 21
Places - Test 10
English 6 - Test 17
English 6 - Test 24
English 6 - Test 91
English 6 - Test 209
English 6 - Test 244
English 6 - Test 260
English 6 - Test 272
English 6 - Test 288
English 6 - Test 09
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2023 - VNEDU.ORG

free counters